Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1737-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  207041 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1737-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.06.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.06.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Štrukturovaná kabeláž na počítačové siete; elektronické diáre; elektronický prístroj na označovanie výrobkov etiketami; elektronický vreckový slovník - prekladový; karty pamäťové a mikroprocesorové, v počítačoch; počítač - zápisník notebook; počítače na prenos dát; prehrávač kompaktných diskov; prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku; prístroje na spustenie počítačových diskov; telefónny záznamník; videohry; vrecková kalkulačka; cievky, elektrické; sčítacie stroje; elektromagnetické cievky; ampérmetre; zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; elektrické hlásiče; antény; odrušovače, elektrotechnika; transformátory, elektrotechnika; skriňové rozvádzače na elektriku; audiovizuálna technika na výučbu; automatické rozvádzače ako stroje; posuvné meradlo, kaliber; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; nabíjacie agregáty pre elektrické batérie; skrinky, krabice na reproduktory; tlakomery na ventily; počítacie dosky; počítacie stroje; prístroje a nástroje na meranie objemu; prístroje na kontrolu tepla; prístroje na kontrolu kotlov a teplárenských pecí; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; rozvodné skrine; účtovacie stroje; kondenzátory; elektrické vodiče; spínače; kontrolné a regulačné elektrické prístroje; elektrické monitorovacie prístroje; meniče, elektrické; zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky; detektory; diktovacie stroje; difrakčné zariadenia; reproduktory, amplióny; zariadenia na meranie vzdialeností; diaľkomery, zameriavacie zariadenia; rozvodové panely na elektriku; rozvodné pulty na elektriku; meracie prístroje; zariadenia na meranie hladiny vody - vodoznaky; telefónne slúchadlá; indikátory straty elektrickej energie; meracie elektrické zariadenia; elektrické káble; riadiace panely; galvanické články; spojky elektrického vedenia; elektrické spojky; vysielače elektronických signálov; vysielacie zariadenia - telekomunikácie; pásky na zvukové nahrávanie; termostaty; meradlá; elektrické drôty; magnetické cylindrické vrstvy; nabíjačky akumulátorov; kmitomery; rádiá; plynomery; prijímače - audio- a video-; hologramy; vlhkomery, hygromery; identifikačné puzdrá pre elektrické drôty; indikátory množstva; vákuové manometre; zariadenia na spracovanie údajov; invertory - elektrotechnika; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; logy; mincové mechanizmy pre televízne prijímače; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; meracie pomôcky; mikrofóny; automatické časové spínače; elektrické batérie; počítače; nahrané počítačové programy; meračský stôl; samoregulačné palivové čerpadlá; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; zariadenia na meranie tlaku; pyrometre; autorádiá; telefónne prístroje a ústredne; elektrické odpory; reostaty; indukčné cievky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; teletypy, ďalekopisné zariadenia a ústredne; telegrafy ako prístroje; televízne zariadenia; telegrafné drôty; diaľkové ovládače; telefónne mikrofóny; snímače teploty; prístroje na zaznamenávanie času; elektrónky; variometre; regulátory napätia pre automobily; voltmetre; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; bzučiaky; fotoelektrické bunky; magnetické disky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; počítačové klávesnice; integrované obvody; polovodiče; čipy - mikroprocesorové doštičky; materiály na elektrické vedenie - drôty, káble; telefónne drôty; zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi; čítače čiarového kódu; chronografy, chronometre ako prístroje; kompaktné disky; nahrané programy obsluhujúce počítač; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; číslicové súradnicové zapisovače; kódované magnetické karty; faxy; rozhrania počítačov; meniče diskov do počítačov; reostaty - regulátory na tlmenie svetla, elektrické; magnetické médiá; magnetické dekodéry; magnetické páskové jednotky do počítača; mikroprocesory; modemy; monitory - počítačový hardvér; myši - lokátory; optické čítače; zvukové a optické nosiče údajov; optické disky; tlačiarne k počítačom; procesory - základné jednotky samočinného počítača; čítacie zariadenia - informatika; snímače - zariadenia na spracovanie údajov, skenery; tranzistory; vysávače; elektrické kolektory; elektrické natáčky, odprašovacie zariadenia, otvárače dverí, elektricky vyhrievané ponožky, zvončeky, stroje na tepovanie kobercov, žehličky; fotokopírky; náhradné diely, časti a súčasti na tovary uvedené v triede 9 tohto zoznamu; náhradné náplne na tovary uvedené v triede 9 tohto zoznamu; obaly, puzdrá a stojany patriace do triedy 9 tohto zoznamu; obaly, puzdrá a stojany na tovary uvedené v triede 9 tohto zoznamu.
11 - Filtre ako časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť; prístroje na čistenie oleja; dýzy; zariadenia na zásobovanie vodou; zariadenia na prívod vody; vodovodné zariadenia, vodovody, vodovodné potrubia; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; potrubia ako časti sanitnej inštalácie; konce potrubia; potrubné kohútiky a kohúty; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia a príslušenstvo na reguláciu vodných zariadení; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; hydranty; tlakové zásobníky vody; ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; drezy; prístroje na vytváranie vĺn; fontány; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; preplachovacie kontajnery; čisté komory (sanitná inštalácia); čistiace zariadenia na odpadovú vodu; filtre na pitnú vodu; zariadenia a stroje na čistenie, filtrovanie alebo úpravu vody; zariadenia na recykláciu a regeneráciu vody a surovín; zariadenia na spracovanie kalov; odsoľovacie zariadenia; sterilizátory vody; prístroje a zariadenia na úpravu a zmäkčenie vody; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; kúpeľňové armatúry; kúpeľňové obloženie; sprchy; sprchovacie kabíny; sprchovacie kúty; umývadlá; kúpacie vane; vaňové zariadenie; kúpeľové vane; inštalačný materiál na vane; armatúry ako vaňové príslušenstvo; podložky, vodovodné krúžky (tesniace krúžky); toalety - záchody; prenosné záchody; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; splachovače, splachovacie zariadenia; prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov pre osobnú potrebu; pisoáre; bidety; zariadenia na dezinfikovanie; dezinfekčné dávkovače na toalety; saunovacie zariadenia a zariadenia do sauny; naparovacie prístroje (sauna); prenosné kabíny na parné kúpele; príslušenstvo na teplovzdušný kúpeľ; vane na sedacie kúpele; solária ako prístroje; inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; bojlery, ohrievače vody s výnimkou bojlerov ako častí strojov; špirály ako časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení; klimatizačné prístroje a zariadenia; klimatizačné filtre; elektrické ventilátory (stolové); medziprehrievače vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; odparovače; vetracie zariadenia; ventilátory (ako časti vetracích zariadení); ventilátory na klimatizáciu; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; ionizátory na čistenie vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia na osvieženie vzduchu; ochladzovacie zariadenia a stroje; chladiace komory, nádoby; chladiace stroje, prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na chladenie tabaku; chladiace zariadenia na chladenie tekutín, vody; chladiarne; chladničky; nápojové chladničky; zariadenia na chladenie mlieka; mraziace boxy na výrobu ľadu; mraziace zariadenia, mrazničky; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; plynové kondenzátory, chladiče s výnimkou kondenzátorov ako častí strojov; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lampy na svietenie; stropné svetlá, lustre; svetlomety, reflektory, elektrické vreckové baterky; elektrické lampy; oblúkové lampy; plynové lampy; olejové lampy; lampy na osvetľovanie akvárií; lampy na kaderenie vlasov; UV - lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; laboratórne lampy; premietacie lampy; spájkovacie lampy; držiaky na lampy a svietidlá; tienidlá na lampy; plášte svietidiel; objímky na tienidlá; chrániče osvetľovacích telies; cylindre, cylindre svietidiel; objímky na svietidlá lámp; svetelné rúry; pouličné lampy, kandelábre; svetelné gule, lampové banky; banské lampy; bezpečnostné lampy; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svietiace domové čísla; potápačské svetlomety; elektrické výbojky na osvetlenie; žiarivky; osvetľovacie horečnaté vlákna; uhlík do oblúkových lámp; lampové horáky; benzínové horáky; difuzéry svetla; acetylénové reflektory; vlákna do elektrických lámp; lampové horáky; benzínové horáky; difuzéry svetla; acetylénové reflektory; vlákna do elektrických lámp; zásuvky na elektrické svetlá; žiarovky; reťaze farebných žiaroviek; fakle; lampáše; lampióny; svetlá, reflektory, svetlomety, osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky, vozidlá, automobily; zariadenia vozidiel, automobilov proti oslneniu (výstroj lámp); žiarovky do smeroviek na vozidlá; osvetľovacie zariadenia lietadiel; bicyklové svetlá, svietidlá; klimatizačné zariadenia vozidiel, automobilov; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; vyhrievacie zariadenia, ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel; vykurovacie telesá do automobilov; atómové, jadrové, nukleárne reaktory a ich články; jadrové spomaľovače, zariadenia na spracovanie jadrového paliva a materiálu; acetylénové generátory; plynové generátory; regenerátory tepla; destilačné prístroje, kolóny, veže; polymerizačné zariadenia; laboratórne spaľovacie komory, kahance; chromatografické prístroje (na priemyselné účely); žeraviace kahany; dymníky pre laboratóriá; sterilizátory; sterilizátory vzduchu; jednorazové sterilizačné vrecká; vypaľovacie pece zubárske; baktericídne horáky, spaľovacie komory; horáky; plynové kahany, horáky; držiaky plynových horákov; liehové horáky, kahany; acetylénové horáky, kahany; kyslíkovo-vodíkové horáky; zariadenia na výrobu pary; tepelné, výhrevné akumulátory; parné akumulátory; solárne kolektory, solárne pece; tepelné čerpadlá; spaľovne, spaľovacie pece; výhrevné kotly; olejové horáky; dymové hradidlá; parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; kotlové rúry do vykurovacích zariadení, kotlov; teplovodné vykurovacie zariadenia; výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako časti strojov; vykurovacie, vyhrievacie zariadenia a telesá; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; radiátory na kúrenie, radiátorové uzávery; vykurovacie články; žiariče; šetriče paliva; elektrické vykurovacie telesá; výhrevné žeraviace vlákna; elektrické radiátory; vyhrievané elektrické podušky, prikrývky s výnimkou podušiek na lekárske účely; ohrievač do postele; vreckové ohrievače; elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky; elektricky vyhrievané koberce; elektrické vykurovacie vlákna; ohrievače; ohrievadlá; elektrické ohrievače na detské fľaše; ohrievače tanierov; ohrievače na lepidlo, glej; ohrievacie fľaše; teplovzdušné zariadenia; teplovzdušné rúry; zariadenia na ohrev teplej vody, teplovodné kúrenie; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenia); prístroje na čistenie plynu; skrubery (práčky plynu ako časti plynových zariadení); čističe plynu, ako časti plynových zariadení; zapaľovače na zapaľovanie plynu; plynové bojlery; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na plynové zariadenia a plynové potrubia; zapaľovače; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; pece (na rozličné účely), sporáky, piecky, rúry s výnimkou laboratórnych a na experimentálne účely; kostry, konštrukcie pecí a rúr; nakladače, násypné stojany do pecí; tvarované obloženie, tvarovky pecí; roštnice, rošty do pecí; pecové popolníky; automatické dopravníky na prepravu popola; chladiace zariadenia na pece; kachle; kotly na pranie; prenosné vyhne; výhrevné platne; horúce platne; kozuby, domové kozuby; kozlík kovový ku kozubu; ražne; zariadenia na otáčanie ražňom; dymníky; komínové dúchadlo, ventilátor; komínové rúry, dymovody; vyžarovacie komíny na použitie v rafinériách ropy; pražiace stroje; zariadenia na preženie kávy; pražiace stroje na slad; pražiace stroje na tabak; pražiče na ovocie; prístroje a zariadenia na sušenie, sušičky; vzduchové sušiarne; prístroje na dehydratáciu potravín organického pôvodu; zariadenia na sušenie krmiva; elektrické sušiče bielizne; sušiče na vlasy; sušiče na ruky, do umyvární; varné prístroje a zariadenia; mikrovlnné rúry; pastéry (zariadenia na pasterizáciu); kuchynské potreby na pečenie a varenie, elektrické; variče; stolné variče; ponorné ohrievače; elektrické kanvice; kávovary, kávové filtre elektrické; autoklávy, elektrické tlakové varáky; elektrické tlakové hrnce; rúry na pečenie; elektrické formy na pečenie oblátok; príslušenstvo rúr zo šamotu; pekáč, otočný rošt; elektrické fritézy; hriankovače; elektrické strojčeky na výrobu jogurtov; filtračné kávovary, elektrické; grily; kamene z lávy na použitie pri grilovaní; kuchynské odsávače; ohrievacie železá do žehličiek; náhradné diely; časti a súčasti na tovary uvedené v triede 11 tohto zoznamu; obaly, puzdrá a stojany patriace do triedy 11 tohto zoznamu; obaly, puzdrá a stojany na tovary uvedené v triede 11 tohto zoznamu.
37 - Montáž, servisné služby a opravy meracej a regulačnej techniky a riadiacich systémov; montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba tovarov uvedených v triedach 9, 11 tohto zoznamu; montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a rozvodných zariadení; inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov, chladiarenských a klimatizačných zariadení, ústredného kúrenia a vetrania, zariadení spotrebnej elektroniky; elektroinštalácie; montáž káblových rozvodov; údržby, oprava a montáž kancelárskej a reprodukčnej techniky, kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát; montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba elektrických spotrebičov; maľovanie, lakovanie a natieranie - interiéry a exteriéry; informácie o opravách; čistenie; prenájom čistiacich strojov; nitovanie; pieskovanie; cínovanie; hladenie alebo brúsenie pemzou; lakovanie, glazovanie; úprava proti hrdzi; valchovanie; stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť); dozor nad stavbami; budovanie závodov a tovární; výstavba obchodných a veľtržných stánkov; výstavba a opravy skladov; murovanie, murárstvo; štukovanie, sadrovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; pokrývačské práce na strechách budov; izolovanie stavieb; utesňovanie stavieb a budov, izolovanie proti vlhkosti; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; tapetovanie; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; demolácia budov; montovanie lešení; inštalácia a opravy výťahov; montáž, údržba a opravy strojov a motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov a motorov; montáž a opravy vykurovacích zariadení; montáž a opravy zavlažovacích zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných a chladiacich zariadení; opravy púmp a čerpadiel; montáž a opravy pecí; čistenie a opravy kotlov; údržba a oprava horákov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; montovanie a opravy telefónov; montáž, údržba a opravy bezpečnostných schránok, trezorov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; oprava a údržba premietačiek; opravovne hodín; oprava fotografických prístrojov; montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; montáž kuchynského zariadenia; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; čistenie okien; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu.
42 - Poradenská činnosť v oblasti merania, regulácie a riadiacich systémov; tvorba grafiky na počítači; prieskum v oblasti využitia počítačov; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačov; návrh počítačových systémov; tvorba softvéru, počítačové programovanie; inštalácia počítačových programov; servis, aktualizovanie počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; technický prieskum; strojársky výskum; skúšky materiálov; kalibrácia; kontrola kvality; štúdie technických projektov, projektová činnosť; expertízy, prieskumy - inžinierske práce; projektovanie stavieb, vypracovanie stavebných výkresov; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EUROS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUROS spol. s r. o.; Bytčická 89, 010 09 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.06.2004 6/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.06.2005 6/2005 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
 
POZ 1737-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.07.2002 4 100,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2005 200,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 21.09.2012 282,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1737-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 07.06.2002 Typ Doručené
Plná moc 12.06.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.06.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.06.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.07.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.07.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 26.03.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 31.03.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Výpoveď plnej moci 08.03.2005 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 05.04.2005 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.04.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 30.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 06.09.2012 Typ Odoslané
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 25.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Typ Doručené
POZ 1737-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.04.2005 EUROS spol. s r. o. EUROS spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku