Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1734-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1734-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 26, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Samolepky (papiernický tovar); papiernický tovar; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; tlačoviny; bulletiny (tlačoviny); grafické vzory (tlačoviny).
25 - Oblečenie; tričká; mikiny; čiapky.
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov; odevné doplnky; šijacie potreby okrem nití a priadzí; ozdoby na textilné výrobky (galantéria).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16, 25 a 26 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16, 25 a 26 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodné alebo podnikateľské informácie; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodný manažment; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Organizovanie festivalov (zábava); organizovanie hudobných festivalov; organizovanie kultúrnych festivalov; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; varietné predstavenia; divadelné predstavenia; poskytovanie športovísk; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby múzeí (prehliadky, výstavy); rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; prenájom športových plôch; turistické prehliadky so sprievodcom; kultúrne, odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 26.01.20, 26.01.07, 27.05.07, 27.05.15, 27.05.01, 27.99.05, 27.05.19, 27.99.09, 26.03.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sports trade s.r.o.; Kpt. Nálepku 37, 071 01 Michalovce 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1734-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1734-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 09.08.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 09.08.2019 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 09.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 16.08.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.08.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 23.08.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1734-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku