Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1734-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251595 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1734-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 26, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Samolepky (papiernický tovar); papiernický tovar; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; tlačoviny; bulletiny (tlačoviny); grafické vzory (tlačoviny).
25 - Oblečenie; tričká; mikiny; čiapky.
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov; odevné doplnky; šijacie potreby okrem nití a priadzí; ozdoby na textilné výrobky (galantéria).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16, 25 a 26 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16, 25 a 26 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodné alebo podnikateľské informácie; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodný manažment; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Organizovanie festivalov (zábava); organizovanie hudobných festivalov; organizovanie kultúrnych festivalov; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; varietné predstavenia; divadelné predstavenia; poskytovanie športovísk; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby múzeí (prehliadky, výstavy); rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; prenájom športových plôch; turistické prehliadky so sprievodcom; kultúrne, odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 26.01.20, 26.01.07, 27.05.07, 27.05.15, 27.05.01, 27.99.05, 27.05.19, 27.99.09, 26.03.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sports trade s.r.o.; Kpt. Nálepku 37, 071 01 Michalovce 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1734-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1734-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 09.08.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 09.08.2019 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 09.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 16.08.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.08.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 23.08.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.09.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1734-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku