Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1730-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251904 
(151)  Dátum zápisu  04.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  04.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1730-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Biele tiché víno; červené tiché víno; ružové tiché víno; biele sýtené víno; červené sýtené víno, ružové sýtené víno; biele šumivé víno; ružové šumivé víno; červené šumivé víno.
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov vín; organizovanie obchodných alebo reklamných miestnych vinoték; organizovanie obchodných alebo reklamných viech; organizovanie obchodných výstav umeleckých a ľudových remesiel; prezentácia regiónu na obchodných výstavách; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
41 - Vydavateľské služby v oblasti výchovy, kultúry a športu (okrem reklamných); organizovanie zábavných súťaží; organizovanie a vedenie záujmových klubov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie veľtrhov vín (okrem obchodných alebo reklamných); organizovanie výstav umeleckých a ľudových remesiel (okrem obchodných alebo reklamných); prezentácia regiónu na výstavách (okrem obchodných alebo reklamných výstav). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  08.07.01, 11.03.02, 24.01.09, 24.01.11, 25.01.15, 25.01.94, 26.04.98, 26.04.16, 03.07.12, 27.05.03, 27.05.15, 06.07.25, 06.19.07, 06.19.16, 29.01.12, 29.01.01, 29.01.07 
(540) Vyjadrenie