Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1727-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1727-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.03.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér a hardvér na použitie pri uľahčovaní integrácie a aktivácie elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; počítačový softvér a hardvér na integráciu a aktiváciu elektronických zariadení, integráciu a aktiváciu internetu vecí (IOT), integráciu a aktiváciu počítačových systémov, integráciu a aktiváciu aplikácií, integráciu a aktiváciu sieťových zariadení, integráciu a aktiváciu sietí, integráciu a aktiváciu dát a integráciu a aktiváciu elektronických systémov; softvér pre domácu automatizáciu a integráciu a aktiváciu domácich zariadení; softvér aplikačného programového rozhrania (API) na integráciu a aktiváciu počítačového hardvéru, počítačového softvéru, elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; počítačový softvér na vytváranie a pripojenie k rozhraniam pre programovanie aplikácií (API); počítačový softvér a hardvér na integráciu informácií a údajov medzi počítačovými sieťami; súpravy na vývoj softvéru (SDK) na použitie pri uľahčovaní integrácie a aktivácie elektronických zariadení, zariadení vecí internetu (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; počítačový softvér a hardvér na ukladanie, overovanie a prenos sieťových poverení; počítačový softvér a hardvér na prenos sieťových poverení z jedného elektronického zariadenia do druhého; počítačový softvér a hardvér na prístup, správu a zabezpečenie účtov a služieb v cloud computingu; počítačový softvér a hardvér na správu, ukladanie, zdieľanie a prenos užívateľského prístupu, úloh, práv, povolení v prostredí cloud computingu.
38 - Prístupové služby v oblasti telekomunikácie; telekomunikačné služby, menovite elektronický prenos údajov a sieťových poverení; telekomunikačné služby, menovite vytváranie a poskytovanie spojení do počítačových sietí alebo cloudových prostredí; poskytovanie prístupu k telekomunikačným sieťam, najmä prostredníctvom zabezpečených telekomunikačných sietí prostredníctvom online autentifikácie a overovania sieťových poverení; poskytovanie bezpečného a overeného prístupu k počítačovým sieťam; komunikačné služby bezdrôtového vysielania; komunikačné služby, menovite prenos hlasu, zvuku, vizuálnych obrazov a dát prostredníctvom telekomunikačných sietí, bezdrôtových komunikačných sietí, internetu, sietí informačných služieb a dátových sietí; elektronický prenos informácií a dát; telekomunikačné služby, menovite prenos textu, obrazov, zvuku a videa a dát prostredníctvom telekomunikačných sietí, bezdrôtových komunikačných sietí a internetu; poskytovanie prístupu do databáz; telekomunikačné služby na poskytovanie prístupu viacerých užívateľov ku globálnej počítačovej sieti; doručovanie správ elektronickým prenosom.
42 - Poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru na použitie pri uľahčovaní integrácie a aktivácie elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na použitie pri uľahčovaní integrácie a aktivácie elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; platforma v podobe služieb (PaaS) na použitie pri uľahčovaní integrácie a aktivácie elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru na integráciu a aktiváciu elektronických zariadení, integráciu a aktiváciu internetu vecí (IOT), integráciu a aktiváciu počítačových systémov, integráciu a aktiváciu aplikácií, integráciu a aktiváciu sieťových zariadení, integráciu a aktiváciu sietí, integráciu a aktiváciu dát a integráciu a aktiváciu elektronických systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na integráciu a aktiváciu elektronických zariadení, integráciu a aktiváciu internetu vecí (IOT), integráciu a aktiváciu počítačových systémov, integráciu a aktiváciu aplikácií, integráciu a aktiváciu sieťových zariadení, integráciu a aktiváciu sietí, integráciu a aktiváciu dát a integráciu a aktiváciu elektronických systémov; platforma v podobe služieb (PaaS) na integráciu a aktiváciu elektronických zariadení, integráciu a aktiváciu internetu vecí (IOT), integráciu a aktiváciu počítačových systémov, integráciu a aktiváciu aplikácií, integráciu a aktiváciu sieťových zariadení, integráciu a aktiváciu sietí, integráciu a aktiváciu dát a integráciu a aktiváciu elektronických systémov; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru pre domácu automatizáciu a integráciu a aktiváciu domácich zariadení; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) pre domácu automatizáciu a integráciu a aktiváciu domácich zariadení; platforma v podobe služieb (PaaS) pre domácu automatizáciu a integráciu a aktiváciu domácich zariadení; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru pre ostatných na použitie na vývoj softvéru na integráciu, správu, pripojenie, aktiváciu a prevádzku elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) predstavujúceho počítačový softvér pre ostatných na použitie na vývoj softvéru na integráciu, správu, pripojenie, aktiváciu a prevádzku elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; platforma v podobe služieb (PaaS) predstavujúca počítačový softvér pre ostatných na použitie na vývoj softvéru na integráciu, správu, pripojenie, aktiváciu a prevádzku elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru na ukladanie, overovanie a prenos sieťových poverení; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na ukladanie, overovanie a prenos sieťových poverení; platforma v podobe služieb (PaaS) na ukladanie, overovanie a prenos sieťových poverení; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru na prenos sieťových poverení z jedného elektronického zariadenia, zariadenia internetu vecí (IOT) alebo siete do druhého; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na prenos sieťových poverení z jedného elektronického zariadenia, zariadenia internetu vecí (IOT) alebo siete do druhého; platforma v podobe služieb (PaaS) na prenos sieťových poverení z jedného elektronického zariadenia, zariadenia internetu vecí (IOT) alebo siete do druhého; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru na správu, ukladanie, zdieľanie a prenos užívateľského prístupu, úloh, práv, povolení v prostredí cloud computingu; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na správu, ukladanie, zdieľanie a prenos užívateľského prístupu, úloh, práv, povolení v prostredí cloud computingu; platforma v podobe služieb (PaaS) na správu, ukladanie, zdieľanie a prenos užívateľského prístupu, úloh, práv, povolení v prostredí cloud computingu; bezpečnostné počítačové služby, menovite vynútenie, obmedzenie, riadenie a udelenie prístupových práv používateľov pre cloudové, mobilné alebo sieťové pripojenie na základe pridelených poverení; internetový poskytovateľ aplikačných služieb, menovite bezpečnostná hostovaná správa, ukladanie a správa hesiel, poverovacích údajov a informácií o totožnosti týkajúcich sa osôb, účtov a zariadení pre bezpečnostné účely; údržba a aktualizovanie počítačových softvérov v oblasti kyber a počítačovej bezpečnosti; údržba a aktualizovanie počítačových softvérov v oblasti elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a integrácie a aktivácie elektronických systémov; poradenstvo v oblasti zabezpečenia dát, internetu a počítačov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FRUSTRATION FREE SETUP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amazon Technologies, Inc.; 410 Terry Ave N, Seattle, Washington 98109; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1727-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1727-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 08.08.2019 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 26.08.2019 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 16.09.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 16.09.2019 Typ Doručené
3b Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 16.09.2019 Typ Doručené
3c Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 26.09.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1727-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku