Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1727-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251778 
(151)  Dátum zápisu  14.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  14.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1727-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.03.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér a hardvér na použitie pri uľahčovaní integrácie a aktivácie elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; počítačový softvér a hardvér na integráciu a aktiváciu elektronických zariadení, integráciu a aktiváciu internetu vecí (IOT), integráciu a aktiváciu počítačových systémov, integráciu a aktiváciu aplikácií, integráciu a aktiváciu sieťových zariadení, integráciu a aktiváciu sietí, integráciu a aktiváciu dát a integráciu a aktiváciu elektronických systémov; softvér pre domácu automatizáciu a integráciu a aktiváciu domácich zariadení; softvér aplikačného programového rozhrania (API) na integráciu a aktiváciu počítačového hardvéru, počítačového softvéru, elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; počítačový softvér na vytváranie a pripojenie k rozhraniam pre programovanie aplikácií (API); počítačový softvér a hardvér na integráciu informácií a údajov medzi počítačovými sieťami; súpravy na vývoj softvéru (SDK) na použitie pri uľahčovaní integrácie a aktivácie elektronických zariadení, zariadení vecí internetu (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; počítačový softvér a hardvér na ukladanie, overovanie a prenos sieťových poverení; počítačový softvér a hardvér na prenos sieťových poverení z jedného elektronického zariadenia do druhého; počítačový softvér a hardvér na prístup, správu a zabezpečenie účtov a služieb v cloud computingu; počítačový softvér a hardvér na správu, ukladanie, zdieľanie a prenos užívateľského prístupu, úloh, práv, povolení v prostredí cloud computingu.
38 - Prístupové služby v oblasti telekomunikácie; telekomunikačné služby, menovite elektronický prenos údajov a sieťových poverení; telekomunikačné služby, menovite vytváranie a poskytovanie spojení do počítačových sietí alebo cloudových prostredí; poskytovanie prístupu k telekomunikačným sieťam, najmä prostredníctvom zabezpečených telekomunikačných sietí prostredníctvom online autentifikácie a overovania sieťových poverení; poskytovanie bezpečného a overeného prístupu k počítačovým sieťam; komunikačné služby bezdrôtového vysielania; komunikačné služby, menovite prenos hlasu, zvuku, vizuálnych obrazov a dát prostredníctvom telekomunikačných sietí, bezdrôtových komunikačných sietí, internetu, sietí informačných služieb a dátových sietí; elektronický prenos informácií a dát; telekomunikačné služby, menovite prenos textu, obrazov, zvuku a videa a dát prostredníctvom telekomunikačných sietí, bezdrôtových komunikačných sietí a internetu; poskytovanie prístupu do databáz; telekomunikačné služby na poskytovanie prístupu viacerých užívateľov ku globálnej počítačovej sieti; doručovanie správ elektronickým prenosom.
42 - Poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru na použitie pri uľahčovaní integrácie a aktivácie elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na použitie pri uľahčovaní integrácie a aktivácie elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; platforma v podobe služieb (PaaS) na použitie pri uľahčovaní integrácie a aktivácie elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru na integráciu a aktiváciu elektronických zariadení, integráciu a aktiváciu internetu vecí (IOT), integráciu a aktiváciu počítačových systémov, integráciu a aktiváciu aplikácií, integráciu a aktiváciu sieťových zariadení, integráciu a aktiváciu sietí, integráciu a aktiváciu dát a integráciu a aktiváciu elektronických systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na integráciu a aktiváciu elektronických zariadení, integráciu a aktiváciu internetu vecí (IOT), integráciu a aktiváciu počítačových systémov, integráciu a aktiváciu aplikácií, integráciu a aktiváciu sieťových zariadení, integráciu a aktiváciu sietí, integráciu a aktiváciu dát a integráciu a aktiváciu elektronických systémov; platforma v podobe služieb (PaaS) na integráciu a aktiváciu elektronických zariadení, integráciu a aktiváciu internetu vecí (IOT), integráciu a aktiváciu počítačových systémov, integráciu a aktiváciu aplikácií, integráciu a aktiváciu sieťových zariadení, integráciu a aktiváciu sietí, integráciu a aktiváciu dát a integráciu a aktiváciu elektronických systémov; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru pre domácu automatizáciu a integráciu a aktiváciu domácich zariadení; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) pre domácu automatizáciu a integráciu a aktiváciu domácich zariadení; platforma v podobe služieb (PaaS) pre domácu automatizáciu a integráciu a aktiváciu domácich zariadení; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru pre ostatných na použitie na vývoj softvéru na integráciu, správu, pripojenie, aktiváciu a prevádzku elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) predstavujúceho počítačový softvér pre ostatných na použitie na vývoj softvéru na integráciu, správu, pripojenie, aktiváciu a prevádzku elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; platforma v podobe služieb (PaaS) predstavujúca počítačový softvér pre ostatných na použitie na vývoj softvéru na integráciu, správu, pripojenie, aktiváciu a prevádzku elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a elektronických systémov; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru na ukladanie, overovanie a prenos sieťových poverení; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na ukladanie, overovanie a prenos sieťových poverení; platforma v podobe služieb (PaaS) na ukladanie, overovanie a prenos sieťových poverení; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru na prenos sieťových poverení z jedného elektronického zariadenia, zariadenia internetu vecí (IOT) alebo siete do druhého; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na prenos sieťových poverení z jedného elektronického zariadenia, zariadenia internetu vecí (IOT) alebo siete do druhého; platforma v podobe služieb (PaaS) na prenos sieťových poverení z jedného elektronického zariadenia, zariadenia internetu vecí (IOT) alebo siete do druhého; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru na správu, ukladanie, zdieľanie a prenos užívateľského prístupu, úloh, práv, povolení v prostredí cloud computingu; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na správu, ukladanie, zdieľanie a prenos užívateľského prístupu, úloh, práv, povolení v prostredí cloud computingu; platforma v podobe služieb (PaaS) na správu, ukladanie, zdieľanie a prenos užívateľského prístupu, úloh, práv, povolení v prostredí cloud computingu; bezpečnostné počítačové služby, menovite vynútenie, obmedzenie, riadenie a udelenie prístupových práv používateľov pre cloudové, mobilné alebo sieťové pripojenie na základe pridelených poverení; internetový poskytovateľ aplikačných služieb, menovite bezpečnostná hostovaná správa, ukladanie a správa hesiel, poverovacích údajov a informácií o totožnosti týkajúcich sa osôb, účtov a zariadení pre bezpečnostné účely; údržba a aktualizovanie počítačových softvérov v oblasti kyber a počítačovej bezpečnosti; údržba a aktualizovanie počítačových softvérov v oblasti elektronických zariadení, zariadení internetu vecí (IOT), počítačových systémov, aplikácií, sieťových zariadení, sietí, dát a integrácie a aktivácie elektronických systémov; poradenstvo v oblasti zabezpečenia dát, internetu a počítačov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FRUSTRATION FREE SETUP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amazon Technologies, Inc.; 410 Terry Ave N, Seattle, Washington 98109; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1727-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1727-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 08.08.2019 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 26.08.2019 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 16.09.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 16.09.2019 Typ Doručené
3b Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 16.09.2019 Typ Doručené
3c Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 26.09.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1727-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku