Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1726-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  247336 
(151)  Dátum zápisu  23.05.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1726-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.07.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  536510 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.01.2017 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Chemické prípravky na lekárske použitie, farmaceutické a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; antiseptické prípravky; antibakteriálne prípravky; antiparazitické prípravky; výživové doplnky; výživové doplnky pre zvieratá; výživové doplnky na báze húb, v podobe práškov, tabliet, výluhov a tinktúr; minerálne vody so stopovými prvkami na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; bylinné prípravky na lekárske použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé rastliny; liečivé cukríky; žuvačky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; bielkovinové výživové doplnky; balzamy na lekárske použitie; liečivé krémy; masti na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; tuky na lekárske použitie; soli na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; droždie na farmaceutické použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; posilňujúce prípravky (toniká); drogy na lekárske použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; masážne farmaceutické prípravky; sirupy na farmaceutické použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; kombinované výživové doplnky s vitamínmi, minerálmi , stopovými prvkami a bylinkovými výťažkami na lekárske použitie; farmaceutické prípravky na utíšenie bolesti; potraviny pre batoľatá; diétne potraviny pre deti a chorých na lekárske použitie; diétne bezlepkové pečivo na lekárske použitie; diétne bezlepkové potraviny na lekárske použitie; farmaceutické prípravky s liečebnými účinkami, obsahujúce biochemické katalyzátory, najmä pre fyzicky aktívne osoby, rekonvalescentov a chorých; výživové doplnky na posilnenie imunity organizmu.
30 - Pekárenské a cukrárenské výrobky na dopečeniu; káva; kávové náhradky; čaj; kakao; kakaové prípravky na výrobu nápojov; čokoláda; fondán (cukrovinky); cukor; droždie; prášky do pečiva; korenie; zmesi korenín; zahusťovacie prípravky na varenie; plniace masy a náplne do pekárenských a cukrárskych výrobkov (okrem mäsových); zmrzliny; potravinárske príchute okrem esenciálnych olejov; sladké plnky do koláčov a zákuskov; polevy na koláče; obilninové prípravky, pekárske a cukrárske výrobky v bio kvalite; cestoviny v bio kvalite; perníky, medovníky; pekárenské a cukrárenské výrobky z perníkových a orechových hmôt; med; a výrobky z medu.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s diétnymi potraviny a s diétnymi látkami na lekárske a veterinárne použitie, s výživovými doplnkami pre  ľudí a zvieratá, s mäsom, s rybami, s hydinou (mäsom) a so zverinou, s mäsovými výťažkami, s konzervovaným, mrazeným, sušeným a vareným ovocím a zeleninou, s ovocnými rôsolmi, s džemami, s kompótmi, s vajcami, s mliekom a s mliečnymi výrobkami, s potravinárskymi olejmi a tukmi, s hrozienkami, s jadrami orechov a orieškov, s datľami, s nátierkami s orechovým základom, s výrobkami zdravej a racionálnej výživy z ovocia a zeleniny, s kávou, s čajom, s kakaom a ich náhradky, s ryžou, s tapiokou, so ságom, s múkou a obilninovými prípravkami, s chlebom, s pečivom a cukrovinkami, so zmrzlinami, s cukrom, s medom, s melasou, s droždím, s práškami do pečiva, so soľou, s horčicou, s octom, s omáčkami (chuťovými prísadami), s koreninami, s ľadom, s pekárenskými a cukrárenskými výrobkami  na dopečenie, s čokoládou, s fondánom (cukrovinkami), so zahusťovacími prípravkami na varenie,  s plniacimi masami a náplňami do pekárenských a cukrárenských výrobkov (okrem mäsových), s potravinárskymi príchuťami okrem esenciálnych olejov, so sladkými plnkami do koláčov a zákuskov, s polevami na koláče; s obilninovými prípravkami, s pekárskymi a cukrárskymi výrobkami v bio kvalite, s cestovinami v bio kvalite, s perníkmi, s medovníkmi s pekárskymi a cukrárskymi výrobkami z perníkových a orechových hmôt a s medom; obchodné riadenie pekární a cukrární; obchodné sprostredkovateľské služby s diétnymi látkami na lekárske a veterinárne použitie, s výživovými doplnkami pre  ľudí a zvieratá, s mäsom, s rybami, s hydinou (mäsom) a so zverinou,, s mäsovými výťažkami, s konzervovaným, mrazeným, sušeným a vareným ovocím a zeleninou, s ovocnými rôsolmi, s džemami, s kompótmi, s vajcami, s mliekom a s mliečnymi výrobkami, s potravinárskymi olejmi a tukmi, s hrozienkami, s jadrami orechov a orieškov, s datľami, s nátierkami s orechovým základom, s výrobkami zdravej a racionálnej výživy z ovocia a zeleniny, s kávou, s čajom, s kakaom a ich náhradky, s ryžou, s maniokom, so ságom, s múkou a obilninovými prípravkami, s chlebom, s pečivom a cukrovinkami, so zmrzlinami, s cukrom, s medom, s melasou, s droždím, s práškami do pečiva, so soľou, s horčicou, s octom, s omáčkami (chuťovými prísadami), s koreninami, s ľadom, s pekárenskými a cukrárenskými výrobkami na dopečenie, s čokoládou, s fondánom (cukrovinky), so zahusťovacími prípravkami na varenie, s plniacimi masami a náplňami do pekárenských a cukrárenských výrobkov (okrem mäsových), s potravinárskymi príchuťami okrem esenciálnych olejov, so sladkými plnkami do koláčov a zákuskov, s polevami na koláče; s obilninovými prípravkami, s pekárskymi a cukrárskymi výrobkami v bio kvalite, s cestovinami v bio kvalite, s perníkmi, s medovníkmi s pekárskymi a cukrárskymi výrobkami z perníkových a orechových hmôt a s medom maloobchodné a veľkoobchodné služby s  s chemikáliami pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, s nespracovanými umelými živicami, s nespracovanými plastmi, s pôdnymi hnojivami, s hasiacimi zmesami, s s prípravkami na kalenie a zváranie kovov, s chemikáliami na konzervovanie potravín, s trieslovinami, s lepidlami pre priemysel, s farbami, s nátermi, s lakmi, s ochrannými prípravkami proti korózii a proti deteriorizácii dreva, s farbivami, s moridlami, so surovými prírodnými živicami,  s kovovými fóliami a práškovými kovmi pre maliarov, dekoratérov a umelcov, s bieliacimi prípravkami a s pracími prostriedkami, s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, s  mydlami,, s voňavkárskymi výrobkami, s kozmetickými prípravkami, s vlasovými vodami, so zubnými pastami, s priemyselnými olejmi a tukmi, s mazadlami, výrobky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu, s palivami vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a s materiálmi na svietenie, so sviečkami a s knôty, s farmaceutickými a veterinárnymi prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekárske použitie, s diétnymi potraviny a diétnymi látkami na lekárske a zverolekárske použitie, s výživovými doplnkami pre ľudí zvieratá, s náplasťami, s obväzovým materiálom, s materiálmi na plombovanie zubov a zubné odtlačky, s dezinfekčnými prípravkami, s prípravkami na ničenie hmyzu, s fungicídmi, s herbicídmi, s kovmi a ich zliatinami, s kovovými stavebnými materiálmi, s prenosnými kovovými stavbami, s kovovými materiálmi pre železnice, s kovovými káblami a  s neelektrickými drôtmi, so zámočníckymi a klampiarskymi kovovými potrebami, s kovovými rúrkami, s trezormi, s kovovými rudami, so strojmi a s obrábacími strojmi, s motormi ( okrem motorov do pozemných vozidiel), so spojkami a prevodovkami (okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel), poľnohospodárske náradie, okrem náradia na ručný pohon, s liahňami na vajcia , s predajnými automatmi, s ručným náradím a s ručnými nástrojmi s ručným pohonom,  s nožiarskym tovarov a s príbormi, so sečnými zbraňami, s britvami, s vedeckými, námornými, geodetickými, fotografickými, filmovými, optickými prístrojmi a nástrojmi, s prístrojmi na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), so záchrannými a vyučovacími prístrojmi, s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu, s prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, s magnetickými nosičmi údajov, so záznamovými diskami, s kompaktnými diskami, s diskami DVD a s ostatnými nosičmi digitálnych záznamov, s mechanizmami mincových prístrojov, s registračnými pokladnicami, s kalkulačkami, so zariadeniami na spracovanie údajov, s počítačmi, s počítačovým softvérom, s hasiacimi prístrojmi,  s chirurgickými, zubárskymi a zverolekárskymi prístrojmi a nástrojmi, s umelými končatinami, s umelými očami a umelými zubami, s ortopedickými pomôckami, s chirurgickými šijacími potrebami, so zariadeniami na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia, s vozidlami, so zariadeniami na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode, so strelnými zbraňami, so strelivom (muníciou) a strelami, s výbušninami, s ohňostrojmi (pyrotechnickými výrobkami), s drahými kovmi a ich zliatinami, s klenotníckymi výrobkami, s bižutériou, s drahokamami, s hodinárskymi výrobkami a s chronometrami, s hudobnými nástrojmi, s papierom, s lepenkou, s tlačovinami, s knihárskymi potrebami, s fotografiami, s papiernickým tovarom, s lepidlami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s potrebami pre umelcov, so štetcami, s písacími strojmi a s kancelárskymi potrebami ( okrem nábytku), s učebnými a vyučovacími pomôckami, s plastovými obalmi, s tlačiarenskými typmi, so štočkami, s kaučukom, s gutaperčou, s gumou, s azbestom, so sľudou (surovinami alebo polotovarmi), s plastovými polotovarmi, s baliacimi, tesniacimi a izolačnými materiálmi, s nekovovými ohybnými rúrami, s kožou, s imitáciami kože, s kožušinami, so surovými kožami, s kuframi a cestovnými taškami, s dáždnikmi a slnečníkmi, s vychádzkovými palicami, s bičmi, s jazdeckými postrojmi a sedlami, s nekovovými stavebnými materiálmi nekovové, s nekovovými neohybnými rúrami pre stavebníctvo, s asfaltom, smolou, s nekovovými prenosnými konštrukciami, s nekovovými pomníkmi, s nábytkom, so zrkadlami, s rámami, s korkom, s vŕbovou trstinou, s prútím, s rohovinou, s kosťami, so slonovinou, s kosticami, s korytnačinou, s jantárom, s perleťou, so sepiolitom (surovinami alebo polotovarmi),  s domácimi a kuchynskými potrebami a nádobami, s hrebeňmi a špongiami, s kefami, s materiálmi na výrobu kief, s čistiacimi potrebami, s drôtikmi na čistenie parkiet, so sklom okrem stavebného(surovinu alebo polotovarmi), s výrobkami zo skla, porcelánu a  keramiky, s lanami, s povrazmi, so sieťkami, so stanmi, so zakrývacími plachtami, s plachtovinami, s vrecami, s materiálmi na vypchávanie (okrem gumy alebo plastov), s vláknitými textilnými surovinami, s vláknami na textilné použitie, s textilom a textíliami, s obliečkami, s obrusmi, s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s čipkami a výšivkami, so stuhami a šnúrkami, s gombíkmi, s háčikmi a očkami, s pútkami s galantériou, so špendlíkmi a ihlami, s umelými kvetmi, s kobercami, s predložkami, s rohožkami, s linoleom a s inými podlahovými krytinami, s tapetami okrem textilných, s hrami, s hračkami,  s gymnastickými a športovými potrebami, s vianočnými ozdobami, s mäsom, rybami, hydinou a zverinou, s mäsovými výťažkami, s konzervovaným, mrazeným, sušeným a vareným ovocím a zeleninou, s ovocnými rôsolmi, s džemami, s kompótmi, s vajcami, s mliekom a mliečnymi výrobkami, s potravinárskymi olejmi a tukmi, s kávou, s čajom, s kakaom a kávovými náhradkami, s ryžou, s maniokom a ságom, s múkou a obilninovými výrobkami, s chlebom, s pečivom a cukrovinkami, s polevami, s cukrom, s medom, s melasou, s droždím, s práškami do pečiva, so soľou, s horčicou, s octom, s omáčkami (chuťovými prísadami), s korením, so zmrzlinami, so zrnami a semenami (surovými a nespracovanými),  s poľnohospodárskymi, záhradníckymi výrobkami; s výrobkami lesného hospodárstva, so živými zvieratami, s čerstvým ovocím a zeleninou,, so živými rastlinami a kvetmi, s krmivami pre zvieratá, so sladom, s pivom, s minerálnymi vodami (nápojmi), so šumivými nealkoholickými nápojmi, s nealkoholickými nápojmi, s ovocnými nápojmi a s ovocnými džúsmi, s ovocnými, sirupmi a s inými prípravkami na výrobu nápojov, s alkoholickými nápojmi, s tabakom , s fajčiarskymi potrebami a so zápalkami prostredníctvom internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LOYD bylinková lékárnička 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MOKATE S.A.; Katowicka 265A, Ustroń, 43450; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Lobodová Dagmar, Ing.; Clementisova 6, 040 22 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2018 2/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2018 7/2018 FG3M
 
POZ 1726-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.07.2017 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1726-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 07.07.2017 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.07.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.07.2017 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.07.2017 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.09.2017 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 04.10.2017 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 04.10.2017 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 05.10.2017 Typ Doručené
Plná moc 05.10.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.10.2017 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2017 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2017 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.10.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.12.2017 Typ Doručené
výsledok rešerše 23.01.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 23.01.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.06.2018 Typ Odoslané
POZ 1726-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku