Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1725-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1725-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; hygienické výrobky na lekárske použitie; výživové doplnky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie; potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; dezinfekčné prípravky; liečivé prípravky na zuby; sirupy na farmaceutické použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; potravinové doplnky používané ako denné potravinové doplnky vo forme instantnej potravy alebo oddelených zmesí, pozostávajúce z práškového mlieka alebo živočíšnych alebo rastlinných bielkovín, tiež s doplnkom vitamínov a minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru na lekárske použitie; výživové doplnky používané ako denné potravinové doplnky vo forme instantnej potravy alebo oddelených zmesí, pozostávajúce z práškového mlieka alebo živočíšnych alebo rastlinných bielkovín, tiež s doplnkom vitamínov alebo minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru; proteínové výživové doplnky; diétne potraviny vo forme koncentrátov na lekárske použitie; probiotické výživové doplnky; probiotické prípravky na lekárske účely, slúžiace na pomoc pri udržiavaní prirodzenej rovnováhy flóry v tráviacom trakte.
35 - Reklama na liečebné prípravky pre zdravotnú starostlivosť, diétne látky, výživové doplnky, probiotické výživové doplnky, probiotické prípravky na lekárske účely, slúžiace na pomoc pri udržiavaní prirodzenej rovnováhy flóry v tráviacom trakte, vitamínové prípravky, potraviny a nápoje nie na lekárske použitie; obchodné informácie a poradenstvo pre spotrebiteľov; organizovanie a vedenie reklamných podujatí, firemných prezentácií a náborových podujatí; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; reklamné služby na podporu informovanosti verejnosti o zdravotnom stave; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s vitamínovými prípravkami, s výživovými doplnkami, s probiotickými výživovými doplnkami, s probiotickými prípravkami na lekárske účely, slúžiace na pomoc pri udržiavaní prirodzenej rovnováhy flóry v tráviacom trakte, s liečivými prípravkami na zuby, so sirupmi na farmaceutické použitie; maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s vitamínovými prípravkami, s výživovými doplnkami, s probiotickými výživovými doplnkami, s probiotickými prípravkami na lekárske účely, slúžiace na pomoc pri udržiavaní prirodzenej rovnováhy flóry v tráviacom trakte, s liečivými prípravkami na zuby a so sirupmi na farmaceutické použitie prostredníctvom internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Biopron, Vaša denná dávka života 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WALMARK, a. s.; Oldřichovice 44, 739 61 Třinec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1725-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1725-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.08.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 08.08.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 08.08.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.08.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 12.08.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 12.08.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.08.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 20.08.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 21.08.2019 Typ Interné listy
POZ 1725-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku