Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1725-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251593 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1725-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; hygienické výrobky na lekárske použitie; výživové doplnky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie; potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; dezinfekčné prípravky; liečivé prípravky na zuby; sirupy na farmaceutické použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; potravinové doplnky používané ako denné potravinové doplnky vo forme instantnej potravy alebo oddelených zmesí, pozostávajúce z práškového mlieka alebo živočíšnych alebo rastlinných bielkovín, tiež s doplnkom vitamínov a minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru na lekárske použitie; výživové doplnky používané ako denné potravinové doplnky vo forme instantnej potravy alebo oddelených zmesí, pozostávajúce z práškového mlieka alebo živočíšnych alebo rastlinných bielkovín, tiež s doplnkom vitamínov alebo minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru; proteínové výživové doplnky; diétne potraviny vo forme koncentrátov na lekárske použitie; probiotické výživové doplnky; probiotické prípravky na lekárske účely, slúžiace na pomoc pri udržiavaní prirodzenej rovnováhy flóry v tráviacom trakte.
35 - Reklama na liečebné prípravky pre zdravotnú starostlivosť, diétne látky, výživové doplnky, probiotické výživové doplnky, probiotické prípravky na lekárske účely, slúžiace na pomoc pri udržiavaní prirodzenej rovnováhy flóry v tráviacom trakte, vitamínové prípravky, potraviny a nápoje nie na lekárske použitie; obchodné informácie a poradenstvo pre spotrebiteľov; organizovanie a vedenie reklamných podujatí, firemných prezentácií a náborových podujatí; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; reklamné služby na podporu informovanosti verejnosti o zdravotnom stave; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s vitamínovými prípravkami, s výživovými doplnkami, s probiotickými výživovými doplnkami, s probiotickými prípravkami na lekárske účely, slúžiace na pomoc pri udržiavaní prirodzenej rovnováhy flóry v tráviacom trakte, s liečivými prípravkami na zuby, so sirupmi na farmaceutické použitie; maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s vitamínovými prípravkami, s výživovými doplnkami, s probiotickými výživovými doplnkami, s probiotickými prípravkami na lekárske účely, slúžiace na pomoc pri udržiavaní prirodzenej rovnováhy flóry v tráviacom trakte, s liečivými prípravkami na zuby a so sirupmi na farmaceutické použitie prostredníctvom internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Biopron, Vaša denná dávka života 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WALMARK, a. s.; Oldřichovice 44, 739 61 Třinec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1725-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1725-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.08.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 08.08.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 08.08.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.08.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 12.08.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 12.08.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.08.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 20.08.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 21.08.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1725-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku