Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1722-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1722-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  28.09.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Šunka.
35 - Marketingový prieskum; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; reklama na výrobky prostredníctvom influencerov; marketing prostredníctvom influencerov; reklama.
39 - Automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; balenie tovarov; skladovanie; balenie tovarov (porciovanie). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.03.03, 29.01.02, 26.04.24, 26.04.98, 26.04.22, 27.05.15, 27.05.24, 03.07.03, 27.05.19, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, žltá, petrolejovo zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HYZA a.s.; Odbojárov 2279/37, Topoľčany 
(740)  Zástupca (-ovia)  advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.; Špitálska 10, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 28.09.2022 18/2022 BA3M
 
POZ 1722-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 06.09.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1722-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 26.08.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.08.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 26.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.08.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 12.09.2022 Typ Interné listy
POZ 1722-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku