Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1722-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1722-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; písanie životopisov (pre tretie osoby); sprostredkovateľne práce.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.17, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Objectify, s. r. o.; Martinengova 4881/36, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  KUTAN & PARTNERS s. r. o.; Rajská 15/A, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1722-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1722-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 07.08.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 07.08.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 07.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.08.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 21.08.2019 Typ Interné listy
POZ 1722-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku