Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1722-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251591 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1722-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; písanie životopisov (pre tretie osoby); sprostredkovateľne práce.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.17, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Objectify, s. r. o.; Martinengova 4881/36, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  KUTAN & PARTNERS s. r. o.; Rajská 15/A, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1722-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1722-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 07.08.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 07.08.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 07.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.08.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 21.08.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1722-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku