Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1722-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  206850 
(151)  Dátum zápisu  09.08.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.06.2023 
(210)  Číslo prihlášky  1722-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.06.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Spracúvanie analytických prehľadov, odvetvových analýz a zostavovanie rebríčkov firiem z hľadiska štatistických výstupov; zbieranie, zoraďovanie a úprava údajov v bázach dát; monitoring (ako štatistické analýzy) tlače, rozhlasu, televízie a internetových stránok; rešeršné služby v elektronických bázach pre tretie osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  26.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2004 5/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2004 11/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.10.2008 10/2008 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.03.2010 3/2010 QB3M
6 Obnovené ochranné známky 04.11.2013 11/2013 ND3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 9/2015 PD3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 1/2016 PC3M
9 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2016 5/2016 QC3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 5/2019 PE3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 8/2019 PD3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 29.09.2021 18/2021 PD3M
13 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 36293725 1 TREND Holding, spol. s r.o.; Tomášikova 23, 821 01 Bratislava; SK nevýlučná 14.01.2010 neplatná
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 17.09.2021 platná
 
POZ 1722-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.07.2003 3 500,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.01.2008 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.07.2008 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2009 26,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 18.12.2009 16,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.08.2013 133,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 28.07.2015 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2015 13,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.03.2016 8,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.02.2019 20,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.07.2019 20,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.09.2021 10,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1722-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 26.06.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.06.2003 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.06.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 26.06.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.07.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 12.02.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 16.02.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.01.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.01.2008 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.01.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 03.08.2009 Typ Doručené
Plná moc 03.08.2009 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.11.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.11.2009 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 02.08.2013 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.08.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
Doplnenie materiálov 04.08.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 06.08.2015 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
Doklad o prechode 30.11.2015 Typ Doručené
Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 03.02.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 04.02.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.03.2016 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 09.12.2022 Typ Odoslané
POZ 1722-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.01.2008 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Baranová Martina, Mgr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2008 TREND Holding, spol. s r. o. TREND Holding, spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 18.09.2009 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.09.2009 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
8 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku