Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1720-2014
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1720-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.09.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.12.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Oceľové stavebné konštrukcie.
11 - Radiátory ústredného kúrenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KORAD 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  U. S. Steel Košice, s. r. o.; Vstupný areál U. S. Steel , 044 54 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.12.2014 12/2014 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.03.2015 3/2015 XA3M
3 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 04.12.2017 12/2017 FC3M
 
POZ 1720-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.10.2014 100,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.10.2014 166,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.03.2015 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1720-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 29.09.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.09.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 10.10.2014 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.10.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 23.10.2014 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 23.10.2014 Typ Interné listy
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 06.11.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 07.11.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 07.11.2014 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 22.01.2015 Typ Doručené
Námietka proti zápisu - FAX 03.03.2015 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 13.03.2015 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 26.03.2015 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 25.05.2015 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 30.11.2015 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 28.12.2015 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 04.01.2016 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 05.01.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie doplnenia rozkladu 20.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.02.2016 Typ Doručené
Podanie rozkladu 01.02.2016 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 05.02.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 15.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 15.02.2016 Typ Doručené
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 18.02.2016 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 24.04.2016 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 21.09.2017 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 21.09.2017 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 22.09.2017 Typ Interné listy
Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 26.09.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 21.03.2018 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 26.04.2018 Typ Doručené
POZ 1720-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku