Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 172-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  237070 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.02.2022 
(210)  Číslo prihlášky  172-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 09, 10, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Diagnostické prípravky na lekárske účely na určovanie tehotenstva; tehotenské testy; testovacie súpravy na určenie ťarchavosti alebo ovulácie; ovulačné testy; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; diagnostické testovacie materiály na medicínske použitie; súpravy tehotenských testov na domáce použitie; univerzálne činidlá pre automatizované testovacie systémy (lekárske); vitamínové doplnky určené pre tehotné ženy; prípravky na intímnu ženskú hygienu; testovacie súpravy, tyčinky, pásiky, prúžky alebo misky na lekárske účely; testy alebo testovacie súpravy na zistenie použitia drog alebo omamných látok; testy alebo testovacie súpravy na zistenie a určenie infekcie, na zistenie prítomnosti baktérií alebo vírusov; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; chemické antikoncepčné prípravky; spermicídne prípravky určené na aplikáciu na bariérne antikoncepčné prostriedky; farmaceutické výrobky; diagnostické náplasti na určenie tehotenstva; chemické prípravky na farmaceutické alebo lekárske účely; dámske vložky; zverolekárske výrobky; liečivá na ľudskú spotrebu; digestíva na farmaceutické účely; enzýmy na lekárske účely; liečivé prípravky do kúpeľa; plné lekárničky; narkotiká; krv na lekárske účely; liečivé nápoje; vitamínové prípravky; vonné soli; absorpčné tampóny; dezinfekčné prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; prípravky na osvieženie vzduchu; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely; náplasti, obväzový materiál; obväzový materiál; diagnostické prípravky na lekárske účely.
09 - Indikátory tehotenstva ako prístroje; softvér; nahrané počítačové programy na určovanie tehotnosti a/alebo ovulácie; CD a DVD disky s testovacím tehotenským alebo ovulačným programom; meracie prístroje a pomôcky na stanovenie tehotenstva alebo ovulácie; indikátory; meracie prístroje; meracie pomôcky; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; prístroje a nástroje vedecké, kontrolné alebo signalizačné; meradlá; mierky; CD a DVD disky; počítače; periférne zariadenia k počítačom; laboratórne tégliky; monitorovacie počítačové programy; počítačový softvér; zariadenia na rozbor potravy; prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku, dát alebo obrazu; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete).
10 - Tehotenské pásy; antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických; nástroje na testovanie moču na lekárske diagnostické účely; lekárske diagnostické testovacie zariadenia používané pri imunologických testovacích postupoch; diagnostické testovacie súpravy na detekciu hemoglobínu vo výkaloch; kondómy, prezervatívy; antikoncepčné membrány; antikoncepčné prostriedky na prevenciu infekčných ochorení; skúšobné alebo diagnostické prístroje na lekárske účely; prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; lekárske prístroje a nástroje; rukavice na lekárske účely; rukavice na masáž; vaginálne striekačky; diagnostické prístroje na lekárske účely; lekárske testovacie súpravy na monitorovanie cukrovky na domáce použitie; prístroje na vykonávanie diagnostických testov na lekárske účely; súpravy testovacích sond na lekárske použitie; testovacie nástroje citlivé na teploty, určené na lekárske použitie; prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; brušné korzety; fyzioterapeutické zariadenia; umelé končatiny; umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; vibromasážne prístroje.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s tehotenskými testami, ovulačnými testami, prezervatívmi, diagnostickými prostriedkami a pomôckami, diagnostickými prístrojmi, lekárskymi prístrojmi, antikoncepčnými prostriedkami a s ostatnými tovarmi v triedach 5, 9 a 10; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zhromažďovanie rozličných výrobkov (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji diagnostických prípravkov a prístrojov; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja; propagačná činnosť so zameraním na zdravotnú osvetu; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vzťahy s verejnosťou; marketingové štúdie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom, vývozom alebo reexportom; podpora predaja pre tretie osoby; účtovníctvo; vedenie kartoték v počítači; sekretárske služby; obchodné alebo podnikateľské informácie; reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; prenájom reklamných priestorov; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.05, 02.03.23, 26.04.14, 26.04.22, 27.05.12, 27.05.19, 27.05.22, 26.11.12, 29.01.01, 02.03.16, 27.03.15, 09.01.10, 28.17, 27.99.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ružová, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CLEARSKIN II, s.r.o.; Na Španicu 1499/10, Teplička nad Váhom 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 5/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2014 6/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.01.2017 1/2017 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 13.07.2022 13/2022 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 172-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2012 182,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.07.2012 26,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.07.2016 14,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 12.04.2022 206,00 EUR 30.05.2022 206,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 04.06.2022 206,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 172-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie správneho poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
všeobecný referátnik 08.02.2012 Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.02.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 10.02.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.02.2012 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 21.02.2012 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2012 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 23.02.2012 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.02.2012 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 28.02.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.03.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 30.03.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 02.04.2012 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 28.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 12.07.2012 Typ Platba
výzva na doplnenie podania námietok 28.08.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.09.2012 Typ Doručené
Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 05.09.2012 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 28.09.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 03.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 03.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o informáciu 10.12.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 18.12.2012 Typ Odoslané
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 17.01.2013 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 04.02.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 04.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 04.02.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 04.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 04.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 04.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 07.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 07.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 07.03.2013 Typ Odoslané
Pripomienky proti zápisu označenia do registra 07.05.2013 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 14.05.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.07.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 22.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 02.08.2013 Typ Doručené
Oznámenie 14.08.2013 Typ Doručené
Urgencia 14.08.2013 Typ Doručené
Urgencia 19.08.2013 Typ Doručené
Rozhodnutie súdu 19.08.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 06.11.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí námietok 05.02.2014 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 26.03.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.04.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 18.04.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 06.07.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 15.07.2016 Typ Doručené
Plná moc 15.07.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.07.2016 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 15.07.2016 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.07.2016 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 11.10.2016 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 11.10.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.11.2016 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.01.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.06.2021 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 24.01.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 24.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.02.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 10.02.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 11.02.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.03.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 19.04.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 02.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 11.05.2022 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 11.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 19.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 03.06.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 12.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 12.08.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.08.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.08.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.09.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 172-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.07.2016 Porubčan Róbert, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.12.2016 Top Diagnostics s.r.o. Top Diagnostics s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 07.12.2016 Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2022 Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
5 Prevod majiteľa 28.10.2022 CLEARSKIN II, s.r.o. Top Diagnostics s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku