Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1712-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254019 
(151)  Dátum zápisu  11.01.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  11.01.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1712-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  27.01.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové rozhrania; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); počítačový hardvér; obaly na elektronické tablety; počítače typu “tenký klient“; prenosné počítače.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí.
42 - Technologický výskum; priemyselné dizajnérstvo; skúšky materiálov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; vedecké laboratórne služby; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; technické písanie; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; vývoj softvéru na softvérové publikácie; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PAAS); vývoj počítačových platforiem. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  INUX3D 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INUX Cloud s.r.o.; Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2020 10/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 27.01.2021 2/2021 FG3M
 
POZ 1712-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.08.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1712-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 06.08.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 06.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 06.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 06.08.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.08.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 17.08.2020 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.08.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 31.08.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 02.09.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.01.2021 Typ Odoslané
opätovne odoslaný list 09.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 1712-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku