Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1711-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  207039 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1711-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.06.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.06.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko, syry a mliečne výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.01, 26.01.14, 26.01.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, hnedá, sivá, čierna, žltá - zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAVENCIA S.A.; 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.06.2004 06/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 07/2012 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2015 10/2015 TC3M
 
POZ 1711-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1711-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.06.2002 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.06.2002 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.07.2002 Typ Odoslané
3 rozhodnutie o zastavení konania (§ 9 zákona č. 145/1995 Zb.) 30.08.2002 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.09.2002 Typ Platba
5 Žiadosť o pokračovanie v konaní 20.09.2002 Typ Doručené
6 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o uvedenie do predošlého stavu 14.11.2002 Typ Odoslané
7 výsledok rešerše 29.09.2003 Typ Interné listy
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 06.10.2003 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 05.11.2003 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 30.03.2004 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2004 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.03.2012 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2012 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.05.2012 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.07.2015 Typ Platba
17 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.06.2015 Typ Doručené
17a Plná moc 18.06.2015 Typ Doručené
17b Doplnenie materiálov 18.06.2015 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 19.08.2015 Typ Odoslané
POZ 1711-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.08.2015 SAVENCIA S.A. BONGRAIN S. A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku