Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 171-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  257893 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.06.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  171-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.03.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  30.06.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy).
16 - Tlačoviny; plagáty; noviny; periodiká; brožúry; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačené publikácie; časopisy (periodiká).
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných materiálov; personálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; televízna reklama; reklamné agentúry; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; nábor zamestnancov; podpora predaja pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácii; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; písanie životopisov pre tretie osoby; zostavovanie zoznamov informácii na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); vedenie obchodných podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce).
38 - Telekomunikačné služby; posielanie správ; televízne vysielanie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie prístupu do databáz; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming).
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaži; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácii (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby.
42 - Tvorba počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; zhotovovanie kópii počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; externe poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.19, 27.05.09, 27.99.11, 27.99.24, 27.99.05, 27.05.01, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zoznam, s.r.o.; Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.03.2022 5/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 30.06.2022 12/2022 FG3M
 
POZ 171-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.02.2022 226,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 171-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 31.01.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.02.2022 Typ Platba
výsledok rešerše 08.02.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 09.02.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.06.2022 Typ Odoslané
POZ 171-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku