Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1708-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1708-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39, 43, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Prenájom vozidiel; doprava, preprava; lodná doprava; letecká doprava; automobilová doprava; organizovanie turistickej dopravy; riečna doprava; pilotovanie (riadenie lietadiel); prenájom dopravných prostriedkov; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); výletné lode (služby).
43 - Hotelierske služby; turistické ubytovne; penzióny; prenájom prechodného ubytovania; poskytovanie pozemkov pre kempingy; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); prenájom prenosných stavieb; rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie turistických stanov; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; kaviarne; domovy dôchodcov; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).
45 - Advokátske právne služby; právny dohľad; mediačné služby; služby rozhodcovských súdov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  23.01.01, 26.11.12, 26.11.13, 26.02.07, 27.99.04, 27.99.11, 27.05.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kičikolev Eva, JUDr.; Kadnárova 64, 831 51 Bratislava-Rača; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1708-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1708-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1708-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku