Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1707-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232527 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1707-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 19, 20, 31, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Hlina, expandovaná hlina na pestovanie hydroponických rastlín ako substrát, prípravky na hnojenie, humus, humus na povrchové hnojenie, kompost, prípravky na konzervovanie kvetov, prípravky na ochranu kvetov, chemické prípravky na zlepšenie pôdy, poľnohospodárske hnojivá, rašelina (hnojivo), rašelinové kvetníky pre záhradníctvo, prípravky na reguláciu rastu rastlín, štepárske tmely na stromy, štepárske vosky, bezzeminové rastlinné substráty, rozsievková zemina, záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom, zemina na pestovanie.
19 - Kameň, umelý kameň, štrk.
20 - Prútené koše, nábytok, nábytok záhradný, nádoby z dreva alebo plastu, prútený tovar, košikársky tovar, ratan, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov.
31 - Čerstvé záhradné bylinky; kríky; kvetinové cibule; prírodné kvety; sušené kvety na ozdobu; vence z prírodných kvetov; slamený materiál na prikrytie povrchu pôdy (mulč); palmy; rastlinné semená; rastliny; rastliny sušené ako dekorácia; ružové kríky; sadenice; slama ako materiál na prikrytie pôdy; stromy; prírodné trávniky; vence zo živých kvetov; vianočné stromčeky.
44 - Aranžovanie kvetov; navrhovanie úprav krajiny; ničenie buriny; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; rastlinné škôlky; liečenie stromov; údržba trávnikov; zhotovovanie vencov; vzdušné a pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemických látok; záhradkárske služby; služby záhradných architektov; záhradníctvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.20, 05.05.21, 26.01.02, 26.02.01, 26.01.03, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.10, 29.01.01, 29.01.03, 26.02.05, 26.07.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, zelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o.; Námestie Sv. Egídia 3003/96, 058 01 Poprad; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žuffa, Patentová a známková kancelária, Žuffa Ladislav, Ing.; Svätoplukova 29, P. O. Box 56, 058 02 Poprad 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 1707-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1707-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 12.10.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.10.2011 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 17.10.2011 Typ Doručené
2b Plná moc 17.10.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.10.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 16.01.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 19.01.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2012 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.02.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 11.10.2021 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2021 Typ Platba
POZ 1707-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku