Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1706-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  253909 
(151)  Dátum zápisu  08.12.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  08.12.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1706-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.01.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky.
25 - Odevy; legíny; športové tričká, dresy; športové tielka. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.02, 02.03.23, 02.09.12, 04.02.20, 02.01.96, 04.01.05, 02.01.98, 05.05.01, 01.15.15, 27.05.15, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Varaga Adam; 1. mája 155/34, 900 84 Báhoň; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2020 9/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.01.2021 1/2021 FG3M
 
POZ 1706-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.08.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1706-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 04.08.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 04.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 04.08.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.08.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.08.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 12.08.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.08.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 17.12.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.12.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 1706-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku