Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1706-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232980 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1706-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov; tlačoviny; reklamné, propagačné a informačné materiály zahrnuté do tejto triedy; etikety; obaly papierové, lepenkové a z plastov zahrnuté do tejto triedy; obaly a tašky z papiera a plastov.
29 - Potraviny a pochutiny na báze zemiakov upravené najmä vyprážaním, pražením, restovaním, grilovaním či pečením; vyprážané zemiakové lupienky; vyprážané zemiakové krekry. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.20, 09.01.07, 24.03.07, 24.03.19, 25.01.25, 26.01.04, 26.01.16, 26.04.06, 26.04.04, 27.05.19, 27.05.24, 27.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Petr Hobža Snack a. s.; Za Drahou 1857, 696 62 Strážnice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2019 09/2019 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1706-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1706-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 12.10.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.10.2011 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 13.10.2011 Typ Doručené
2b Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.10.2011 Typ Doručené
2c Plná moc 13.10.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.11.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 16.01.2012 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 20.01.2012 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 19.03.2012 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 23.03.2012 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis prechodu 03.05.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 03.05.2019 Typ Doručené
10b Doklad o prechode 03.05.2019 Typ Doručené
10c Plná moc 03.05.2019 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 03.06.2019 Typ Odoslané
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2019 Typ Platba
13 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.06.2019 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 01.08.2019 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 01.08.2019 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 22.08.2019 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.02.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.09.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1706-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 05.08.2019 Petr Hobža Snack a. s. Hobža Petr
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.08.2019 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku