Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1705-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1705-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Prístroje na kúrenie; vykurovacie systémy; tepelné čerpadlá; regulačné zariadenie na reguláciu vykurovacích systémov; priamovýhrevné elektrické vykurovacie zariadenia; výmenníky; ohrievače vody; elektrické ohrievače vody; zariadenie na solárny ohrev; regulácia a regulačná technika súvisiaca s vykurovaním; konvektory; systémy na úpravu a čistenie vody; klimatizačné zariadenia; ventilačné jednotky do obytných priestorov; snímače pre automatické spínanie ventilácie a vykurovania; prístroje chladiace, na sušenie, ventiláciu, vysúšače a súčasti týchto výrobkov.
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť; organizovanie výstav komerčných a reklamných; internetový obchod s vyššie uvedenými výrobkami v triede 11: prístroje na kúrenie; vykurovacie systémy; tepelné čerpadlá; regulačné zariadenie na reguláciu vykurovacích systémov; priamovýhrevné elektrické vykurovacie zariadenia; výmenníky; ohrievače vody; elektrické ohrievače vody; zariadenie na solárny ohrev; regulácia a regulačná technika súvisiaca s vykurovaním; konvektory; systémy na úpravu a čistenie vody; klimatizačné zariadenia; ventilačné jednotky do obytných priestorov; snímače pre automatické spínanie ventilácie a vykurovania; prístroje chladiace, na sušenie, ventiláciu, vysúšače a súčasti týchto výrobkov.
37 - Montáž, inštalácia, servis a opravy vykurovacích, ventilačných a klimatizačných zariadení, chladiacich prístrojov a zariadení, tepelných čerpadiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.21, 26.01.06, 26.01.05, 27.05.03, 25.03.01, 05.05.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kostečka Group spol. s r. o.; Borského 1011/1, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1705-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1705-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.08.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie k rozkladu 06.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.08.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 14.08.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 14.08.2019 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.08.2019 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.09.2019 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1705-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku