Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1705-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252569 
(151)  Dátum zápisu  15.06.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  15.06.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1705-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.03.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Vykurovacie zariadenia; tepelné čerpadlá; regulačné zariadenie na reguláciu vykurovacích systémov; priamovýhrevné elektrické vykurovacie telesá; výmenníky tepla (nie časti strojov); ohrievače vody; elektrické ohrievače vody; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; konvektory; zariadenia na úpravu a čistenie vody; klimatizačné zariadenia; snímače pre automatické spínanie ventilácie a vykurovania; prístroje chladiace, na sušenie, ventiláciu, vysúšače a súčasti týchto výrobkov.
35 - Reklama;, podpora predaja (pre tretie osoby); vydávanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 11 tohto zoznamu na internete.
37 - Montáž, inštalácia, servis a opravy vykurovacích, ventilačných a klimatizačných zariadení, chladiacich prístrojov a zariadení, tepelných čerpadiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.21, 26.01.06, 26.01.05, 27.05.03, 25.03.01, 05.05.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kostečka Group spol. s r. o.; Borského 1011/1, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2020 03/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2020 08/2020 FG3M
 
POZ 1705-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1705-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.08.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie k rozkladu 06.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.08.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 14.08.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 14.08.2019 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.08.2019 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.09.2019 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 09.01.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 09.01.2020 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 21.01.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie POZ 21.01.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.06.2020 Typ Odoslané
POZ 1705-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku