Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1704-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1704-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 30, 31, 32, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papierové vrecká, obaly a nádoby na balenie.
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; potravinárske oleje a tuky; vajcia; arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové maslo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bielok; konzervované ovocie; sušený kokos; džemy; mrazené ovocie; sušené hrozienka; smotana (mliečne výrobky); kandizované ovocie; datle; mlieko; dusené ovocie; nátierky z ovocného želé; ovocná dreň; potravinárska želatína; žĺtok; jogurt; margarín; marmelády; sušené vajcia; ovocné šaláty; potravinársky slnečnicový olej; mleté mandle; plátky sušeného ovocia; šľahačka; jablkový kompót; brusnicový kompót; ovocné chuťovky; tvaroh; kompóty; ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; spracované lieskové orechy; citrónová šťava na prípravu jedál; rastlinná smotana; náhradky mlieka; spracované ovocie; ovocné koncentráty na prípravu jedál.
30 - Čokoláda; droždie, prášky do pečiva; káva, čaj, kakao a ich náhradky; múka a obilninové výrobky; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; aromatické prípravky do potravín; sušienky, keksy; cukríky; oblátky; kakao;káva; zákusky, koláče; škorica (korenina); čokoláda; cukrárske výrobky; smotanové zmrzliny; prášok do pečiva; ľad do nápojov; kvások; droždie*; pudingy; vanilkové príchute; vanilín (vanilková náhradka); zmrzliny; čokoládové nápoje; mrazené jogurty (mrazené potraviny); čokoládové peny; penové cukrovinky; čokoládové cukrárske ozdoby; waffle; cukrovinkové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové nátierky.
31 - Citrusové ovocie;čerstvé ovocie.
32 - Nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi; mrazené ovocné nápoje; paradajkový džús (nápoj); citronády; ovocné džúsy; ovocné nektáre; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické koktaily; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mandľové mlieko; arašidové mlieko; nealkoholické nápoje; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické mušty; nealkoholické nápoje obsahujúce ovocie; minerálne vody (nápoje); sóda; stolová voda; sýtené vody; pivo; zázvorové pivo; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Marketing; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom elektronických médií; inzertná činnosť; pomoc pri riadení obchodnej činnosti v oblasti obchodu s potravinami a v oblasti mlynárstva, sladovníctva, pekárstva, výroby cesta i cukrárstva; rozširovanie reklamných oznamov prostredníctvom elektronických médií; inzertná činnosť prostredníctvom elektronických médií; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s pekárenskými výrobkami; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný alebo podnikateľský prieskum; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; uverejňovanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Kaviarne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  QUATRO FRUITY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CARANGI, s.r.o.; Budatínska 16, Bratislava-Petržalka 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Petronela Toporcer Zavacká, LLM, advokátka; Nám. Ľ. Štúra 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1704-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1704-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.08.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 24.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o späťvzatie prihlášky 12.09.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (návrh účastníka) 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1704-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku