Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1703-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1703-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 30, 31, 32, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papierové vrecká, obaly a nádoby na balenie.
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; potravinárske oleje a tuky; vajcia; arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové maslo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bielok; konzervované ovocie; sušený kokos; džemy; mrazené ovocie; sušené hrozienka; smotana (mliečne výrobky); kandizované ovocie; datle; mlieko; dusené ovocie; nátierky z ovocného želé; ovocná dreň; potravinárska želatína; žĺtok; jogurt; margarín; marmelády; sušené vajcia; ovocné šaláty; potravinársky slnečnicový olej; mleté mandle; plátky sušeného ovocia; šľahačka; jablkový kompót; brusnicový kompót; ovocné chuťovky; tvaroh; kompóty; ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; spracované lieskové orechy; citrónová šťava na prípravu jedál; rastlinná smotana; náhradky mlieka; spracované ovocie; ovocné koncentráty na prípravu jedál.
30 - Čokoláda; droždie, prášky do pečiva; káva, čaj, kakao a ich náhradky; múka a obilninové výrobky; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; aromatické prípravky do potravín; sušienky, keksy; cukríky; oblátky; kakao;káva; zákusky, koláče; škorica (korenina); čokoláda; cukrárske výrobky; smotanové zmrzliny; prášok do pečiva; ľad do nápojov; kvások; droždie*; pudingy; vanilkové príchute; vanilín (vanilková náhradka); zmrzliny; čokoládové nápoje; mrazené jogurty (mrazené potraviny); čokoládové peny; penové cukrovinky; čokoládové cukrárske ozdoby; waffle; cukrovinkové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové nátierky.
31 - Citrusové ovocie;čerstvé ovocie.
32 - Nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi; mrazené ovocné nápoje; paradajkový džús (nápoj); citronády; ovocné džúsy; ovocné nektáre; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické koktaily; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mandľové mlieko; arašidové mlieko; nealkoholické nápoje; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické mušty; nealkoholické nápoje obsahujúce ovocie; minerálne vody (nápoje); sóda; stolová voda; sýtené vody; pivo; zázvorové pivo; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Marketing; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom elektronických médií; inzertná činnosť; pomoc pri riadení obchodnej činnosti v oblasti obchodu s potravinami a v oblasti mlynárstva, sladovníctva, pekárstva, výroby cesta i cukrárstva; rozširovanie reklamných oznamov prostredníctvom elektronických médií; inzertná činnosť prostredníctvom elektronických médií; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s pekárenskými výrobkami; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný alebo podnikateľský prieskum; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; uverejňovanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Kaviarne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BUBBLE PIZZA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CARANGI, s.r.o.; Budatínska 16, Bratislava-Petržalka 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Petronela Toporcer Zavacká, LLM, advokátka; Nám. Ľ. Štúra 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1703-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1703-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.08.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 24.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o späťvzatie prihlášky 12.09.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (návrh účastníka) 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1703-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku