Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1703-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1703-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické knihy (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; elektronické diáre; elektronické vreckové slovníky; elektronické databázy kníh (sťahovateľné); sťahovateľné multimediálne súbory, textové súbory, dokumenty a audiovizuálne materiály.
16 - Tlačoviny; knihy; tlačené publikácie; brožúry; katalógy; tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie; pohľadnice; časopisy (periodiká); kalendáre; ročenky; letáky; plagáty; skriptá; príručky; učebnice; mapy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 a 16 tohto zoznamu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 a 16 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; vydávanie reklamných textov; reklama; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií.
41 - Vydávanie tlačených kníh; vydávanie elektronických kníh; vydávanie tlačovín (okrem reklamných); vydávanie príručiek; vydávanie katalógov (okrem reklamných); vydávanie brožúr (okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie máp; online vydávanie elektronických kníh, časopisov, denníkov a správ; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  21.01.09, 27.99.16, 26.04.24, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.17, 27.05.03, 26.05.24, 26.05.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grada Publishing, a.s.; U Průhonu 22, 170 00 Praha 7; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1703-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1703-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.08.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 06.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1703-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku