Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1702-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  249058 
(151)  Dátum zápisu  23.01.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1702-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.07.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.10.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Dochádzkové hodiny.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov).
42 - Diaľkové monitorovanie počítačových systémov; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.05.03, 27.05.17, 26.04.09, 25.03.01, 29.01.04, 18.05.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá; 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VARIAFLEX s.r.o.; Ťahanovská 2902/36A, 040 13 Košice 13; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.07.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.10.2018 10/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2019 03/2019 FG3M
 
POZ 1702-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1702-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.07.2018 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 31.07.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.07.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2018 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.09.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2018 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.01.2019 Typ Odoslané
POZ 1702-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku