Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1700-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  256516 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1700-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  44 - Prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; letecké alebo pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; chov rýb; zalesňovanie; vinárstvo; ošetrovateľské služby (návštevy v domácnosti); poradenstvo v oblasti vinárstva; prenájom poľnohospodárskych zvierat v záhradníctve; regulovanie výskytu škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; zalesňovanie v rámci kompenzácie uhlíkových emisií; ničenie buriny; liečenie stromov; údržba trávnikov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  florea 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Martin Sučič; Robotnícka 15, 921 01 Piešťany 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1700-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1700-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.08.2020 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 04.08.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 04.08.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.08.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.08.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 16.09.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 09.10.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 15.11.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 15.11.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 04.03.2021 Typ Odoslané
8 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 31.05.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie POZ 28.07.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1700-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku