Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1700-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  216651 
(151)  Dátum zápisu  08.02.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.09.2016 
(210)  Číslo prihlášky  1700-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.09.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér; elektronické databázy; monitorovacie počítačové programy; nahrané počítačové programy; programy pre počítačové hry; nahrané programy obsluhujúce počítač; programové vybavenie pre informačné technológie a komunikácie; informácie a záznamy v elektronickej podobe; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe; elektronické publikácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  XMtrade 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SFÉRA, a.s.; Karadžičova 2, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.; Šustekova 19, 851 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  930607 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  08. 02. 2007 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BX; CZ; DE; GB; HU; IE; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.09.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2006 11/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2007 4/2007 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.11.2007 11/2007 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.08.2016 8/2016 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.08.2016 8/2016 ND3M
 
POZ 1700-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.09.2006 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 22.09.2006 2 500,00 SKK
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 31.05.2016 66,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.05.2016 3,50 EUR
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 22.11.2016 33,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 22.11.2016 8,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1700-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 18.09.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.09.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.09.2006 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 21.09.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 21.09.2006 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 26.09.2006 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.09.2006 Typ Platba
výsledok rešerše 27.09.2006 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2006 Typ Interné listy
sprievodný list do OMPI 13.02.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 13.02.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 13.02.2007 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.02.2007 Typ Odoslané
List z OMPI 10.04.2007 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 22.06.2007 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 27.08.2007 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 31.08.2007 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.05.2016 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 25.05.2016 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2016 Typ Platba
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.06.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.11.2016 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 10.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 10.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 24.11.2016 Typ Platba
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 24.11.2016 Typ Platba
List z OMPI 02.12.2016 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o obnovu 02.12.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 05.12.2016 Typ Odoslané
List z OMPI 14.12.2016 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 14.12.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 19.12.2016 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 26.01.2017 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 23.02.2017 Typ Doručené
Oznámenie 17.03.2017 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy zástupcu 26.04.2017 Typ Odoslané
POZ 1700-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.06.2016 SFÉRA, a.s. SFÉRA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku