Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1700-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  208307 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1700-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.10.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 11, 16, 19, 20, 27, 35, 36, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Papierové vrecká do vysávačov.
11 - Tienidlá na lampy.
16 - Papier; kartón; lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov patriace do triedy 16; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; kopírovacie stroje; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; školské potreby okrem prístrojov; plastikové fólie; obaly vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na uloženie tovaru; hracie karty; papierové obrúsky; papierové obrusy; papierové utierky; toaletný papier; samolepiaci papier.
19 - Žalúzie s výnimkou kovových.
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; kovový a záhradný nábytok; matrace; podušky; vešiaky na odevy; vešiačiky a háčiky na kľúče; výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobky z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; poštové schránky s výnimkou murovaných a kovových; záclonové tyče; schodišťové zábradlia; zátky s výnimkou kovových.
27 - Papierové tapety.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov (všetko spojené s nákupom a predajom nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu).
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, predaj na splátky; zmenárenské služby, úverové financovanie predaja; vydávanie kreditných kariet; služby finančného manažmentu a účtovníckych sústav a správa hotovosti, poistenie (všetko spojené s nákupom a predajom nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu).
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru; preprava nábytku; prepravné služby; dočasné uskladnenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy; preprava turistov; informácie o doprave a preprave; rezervácia dopravy; rezervácie miesteniek; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie výletov; organizovanie ciest; turistické prehliadky; sprostredkovanie a poskytovanie cestovných služieb; sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; služby poskytované výletnými loďami; poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; sprevádzanie turistov; služby cestovnej kancelárie obsiahnuté v triede 39.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií; tvorba, požičiavanie, distribúcia videofilmov; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; organizačné zabezpečenie výstav; prenájom videopások; rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií; zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov, časopisov (všetko spojené s nákupom a predajom nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu); umelecké módne agentúry; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy.
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu; reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie; sprostredkovanie hotelierskych služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Inter IKEA Centre Development A/S; Kastruplundgade 22, 2770 Kastrup; DK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka; Grösslingova 6 - 8, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.10.2004 10/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2005 4/2005 FG3M
3 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 01.04.2005 4/2005 XC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.08.2005 8/2005 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
 
POZ 1700-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.07.2002 4 700,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2003 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2003 200,00 SKK
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 07.07.2004 1 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2005 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.02.2012 264,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 23.09.2022 276,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1700-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 05.06.2002 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.06.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.06.2002 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 07.06.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.06.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.07.2002 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2003 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.06.2003 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.06.2003 Typ Platba
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 25.06.2003 Typ Odoslané
Avízo o platbe 07.07.2003 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 25.08.2003 Typ Doručené
Zápis zmeny adresy do registra 18.12.2003 Typ Odoslané
Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 18.12.2003 Typ Odoslané
výsledok rešerše 29.03.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.04.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.06.2004 Typ Doručené
vyžiadanie doplatku za podanie POZ 16.06.2004 Typ Odoslané
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 08.07.2004 Typ Platba
Avízo o platbe 09.07.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 12.07.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.01.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 02.02.2005 Typ Doručené
Osvedčenie 02.02.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 07.02.2005 Typ Interné listy
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 27.05.2005 Typ Doručené
Plná moc 27.05.2005 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2005 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.06.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 20.01.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.02.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 14.10.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 14.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 14.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2022 Typ Doručené
POZ 1700-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.12.2003 IKEA Bratislava spol. s r. o. IKEA Bratislava spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 16.12.2003 IKEA Bratislava, s. r. o. IKEA Bratislava spol. s r. o.
Inter IKEA Centre Slovensko, s. r. o.
3 Prevod majiteľa 13.06.2005 Inter IKEA Centre Development A/S Inter IKEA Centre Slovensko, s. r. o.
IKEA Bratislava, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.06.2005 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku