Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1700-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  224485 
(151)  Dátum zápisu  30.03.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  01.06.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1700-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.06.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko a mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry, šľahačka, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, kondenzované mlieko, mlieko v prášku a práškové zmesi vyrobené prevažne z mlieka; mäsové a údenárske výrobky z mäsa; ryby, konzervované ryby a rybie výrobky vrátane mrazených; hydina vrátane mrazenej a výrobky z hydiny, zverina; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; jedlé oleje, jedlé tuky; vajcia.
30 - Múka a výrobky z obilia, chlieb, cukor, ryža, cestoviny, pekárske a cukrárske výrobky a cukrovinky; káva; čaj; kakao, kávové náhradky; zmrzliny; med; kvasnice; prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; korenie a koreninové zmesi; mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy; pudingy, zmrzlina v prášku.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.
39 - Balenie a preprava materiálu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, žltá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MILSY, a. s.; Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.06.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 11.09.2001 09/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.05.2009 05/2009 FH3M
4 Zmeny v zozname tovarov a služieb 05.09.2011 09/2011 XD3M
5 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
 
POZ 1700-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1700-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.06.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 01.06.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.06.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.07.2001 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 16.07.2001 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 06.08.2001 Typ Doručené
6 Urgencia 04.04.2002 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 09.04.2002 Typ Interné listy
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.04.2002 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 18.04.2002 Typ Interné listy
10 Námietka proti zápisu - FAX 30.08.2002 Typ Doručené
11 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.09.2002 Typ Doručené
12 Plná moc 20.09.2002 Typ Doručené
13 Námietka proti zápisu - FAX 01.10.2002 Typ Doručené
14 Námietka proti zápisu - FAX 01.10.2002 Typ Doručené
15 Námietka proti zápisu - FAX 02.10.2002 Typ Doručené
16 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.10.2002 Typ Doručené
17 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.10.2002 Typ Doručené
18 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 07.10.2002 Typ Doručené
19 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.10.2002 Typ Doručené
20 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.10.2002 Typ Platba
21 výzva na doplnenie podania námietok 23.10.2002 Typ Odoslané
22 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 23.10.2002 Typ Odoslané
23 výzva na doplnenie podania námietok 23.10.2002 Typ Odoslané
24 výzva na doplnenie podania námietok 23.10.2002 Typ Odoslané
25 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 23.10.2002 Typ Odoslané
26 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 23.10.2002 Typ Odoslané
27 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 12.11.2002 Typ Platba
28 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 12.11.2002 Typ Platba
29 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 12.11.2002 Typ Platba
30 Plná moc 11.11.2002 Typ Doručené
31 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 23.12.2002 Typ Doručené
32 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 23.12.2002 Typ Doručené
33 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 23.12.2002 Typ Doručené
34 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.01.2003 Typ Doručené
35 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.01.2003 Typ Doručené
36 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.01.2003 Typ Doručené
37 Plná moc 30.01.2003 Typ Doručené
38 výzva na doplnenie podania námietok 05.02.2003 Typ Odoslané
39 Žiadosť inde neuvedená 12.02.2003 Typ Doručené
40 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 25.02.2003 Typ Odoslané
41 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 25.02.2003 Typ Doručené
42 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 03.03.2003 Typ Doručené
43 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.03.2003 Typ Doručené
44 všeobecný referátnik 26.03.2003 Typ Odoslané
45 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 04.04.2003 Typ Doručené
46 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 04.04.2003 Typ Doručené
47 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 09.04.2003 Typ Doručené
48 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 10.04.2003 Typ Doručené
49 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (nezaplatenie poplatku) 23.04.2003 Typ Odoslané
50 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 24.04.2003 Typ Odoslané
51 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.05.2003 Typ Doručené
52 Plná moc 26.05.2003 Typ Doručené
53 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.05.2003 Typ Odoslané
54 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.06.2003 Typ Platba
55 36 Poplatok 11.06.2003 Typ Platba
56 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 13.06.2003 Typ Odoslané
57 Vyjadrenie k námietkam 26.06.2003 Typ Doručené
58 Vyjadrenie k námietkam 14.08.2003 Typ Doručené
59 Vyjadrenie k námietkam 18.08.2003 Typ Doručené
60 Vyjadrenie k námietkam 18.08.2003 Typ Doručené
61 Urgencia 03.11.2003 Typ Doručené
62 vyjadrenie k žiadosti o urýchlenie konania 10.11.2003 Typ Odoslané
63 rozhodnutie o zamietnutí námietok 11.03.2004 Typ Odoslané
64 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 14.04.2004 Typ Doručené
65 Podanie rozkladu 19.04.2004 Typ Doručené
66 09 Pop. za Podanie rozkladu proti rozhodnutiu 28.04.2004 Typ Platba
67 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 30.04.2004 Typ Odoslané
68 Vyjadrenie k rozkladu 12.05.2004 Typ Doručené
69 vnútrospisový list 14.05.2004 Typ Interné listy
70 predkladacia správa k rozkladu 14.05.2004 Typ Interné listy
71 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 25.05.2004 Typ Odoslané
72 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 18.06.2004 Typ Odoslané
73 Vyjadrenie k rozkladu 23.08.2004 Typ Doručené
74 všeobecný referátnik 29.03.2006 Typ Odoslané
75 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.05.2006 Typ Doručené
76 Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 31.07.2006 Typ Doručené
77 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.08.2006 Typ Doručené
78 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.08.2006 Typ Platba
79 Plná moc 16.08.2006 Typ Doručené
80 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.01.2007 Typ Interné listy
81 protokol o rokovaní komisie 24.01.2007 Typ Interné listy
82 protokol o hlasovaní komisie 24.01.2007 Typ Interné listy
83 rozhodnutie o rozklade 29.01.2007 Typ Odoslané
84 rozhodnutie o zamietnutí námietok 16.04.2007 Typ Odoslané
85 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 18.05.2007 Typ Doručené
86 Podanie rozkladu 22.05.2007 Typ Doručené
87 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 18.06.2007 Typ Doručené
88 Podanie rozkladu 21.06.2007 Typ Doručené
89 predkladacia správa k rozkladu 21.06.2007 Typ Interné listy
90 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 25.06.2007 Typ Odoslané
91 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 28.06.2007 Typ Odoslané
92 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2007 Typ Doručené
92a Plná moc 10.07.2007 Typ Doručené
92b Doklad o prevode/prechode 10.07.2007 Typ Doručené
93 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.07.2007 Typ Platba
94 Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 20.07.2007 Typ Odoslané
95 Odôvodnenie rozkladu 28.08.2007 Typ Doručené
96 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.02.2009 Typ Interné listy
97 protokol o rokovaní komisie 24.02.2009 Typ Interné listy
98 protokol o hlasovaní komisie 24.02.2009 Typ Interné listy
99 rozhodnutie o rozklade 02.03.2009 Typ Odoslané
100 pokyn na zápis po zverejnení 23.03.2009 Typ Interné listy
101 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2009 Typ Odoslané
102 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.05.2011 Typ Doručené
103 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.06.2011 Typ Platba
104 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
105 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.10.2020 Typ Doručené
106 Žiadosť inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
106a Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
107 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.04.2021 Typ Doručené
107a Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
107b Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Typ Doručené
107c Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
108 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1700-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.07.2007 MILSY, a. s. Prievidzská mliekareň, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku