Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 17
(111)  Číslo ochrannej známky  115971 
(151)  Dátum zápisu  23.05.1946 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.05.2016 
(210)  Číslo prihlášky  17 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.05.1946 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 04, 13 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (4,13) Strelivo do ručných zbraní, rozbušky a olej na zbrane.
04 - Neuvedené
13 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.03, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sellier & Bellot, a. s.; Lidická 667, 258 13 Vlašim; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  165618 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  01. 12. 1972 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 07.07.2006 07/2006 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 01.06.2016 06/2016 ND3M
 
POZ 17
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
2 F0003 Popl. za obnovu 15.05.1996 2 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 17
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 14.05.1996 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 11.12.1997 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 29.12.1997 Typ Doručené
5 pokyn na obnovu zápisu 16.01.1998 Typ Interné listy
6 dodatok k osvedčeniu OZ 18.05.1998 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.05.2006 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.05.2006 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.03.2016 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.03.2016 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2016 Typ Odoslané
13 Notifikácia z OMPI 01.03.2018 Typ Doručené
POZ 17
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.10.2010 Zbrojovka Vlašim, národní podnik Zbrojovka Brno, národní podnik
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.10.2010 Blanické strojírny, národní podnik Zbrojovka Vlašim, národní podnik
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.10.2010 Blanické strojírny, národní podnik Blanické strojírny, národní podnik
4 Prevod majiteľa 26.10.2010 ZVS - Blanické strojírny Sellier and Bellot, koncernový podnik Blanické strojírny, národní podnik
5 Prevod majiteľa 26.10.2010 Blanické strojírny Sellier a Bellot, státní podnik ZVS - Blanické strojírny Sellier and Bellot, koncernový podnik
6 Prevod majiteľa 26.10.2010 Sellier & Bellot, a. s. Blanické strojírny Sellier a Bellot, státní podnik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku