Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1699-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  208306 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1699-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.10.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 11, 16, 19, 20, 27, 35, 36, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Papierové vrecká do vysávačov.
11 - Tienidlá na lampy.
16 - Papier; kartón; lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov patriace do triedy 16; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; kopírovacie stroje; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; školské potreby okrem prístrojov; plastikové fólie; obaly vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na uloženie tovaru; hracie karty; papierové obrúsky; papierové obrusy; papierové utierky; toaletný papier; samolepiaci papier.
19 - Žalúzie s výnimkou kovových.
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; kovový a záhradný nábytok; matrace; podušky; vešiaky na odevy; vešiačiky a háčiky na kľúče; výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobky z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; poštové schránky s výnimkou murovaných a kovových; záclonové tyče; schodišťové zábradlia; zátky s výnimkou kovových.
27 - Papierové tapety.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov (všetko spojené s nákupom a predajom nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu).
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, predaj na splátky; zmenárenské služby, úverové financovanie predaja; vydávanie kreditných kariet; služby finančného manažmentu a účtovníckych sústav a správa hotovosti, poistenie (všetko spojené s nákupom a predajom nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu).
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru; preprava nábytku; prepravné služby; dočasné uskladnenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy; preprava turistov; informácie o doprave a preprave; rezervácia dopravy; rezervácie miesteniek; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie výletov; organizovanie ciest; turistické prehliadky; sprostredkovanie a poskytovanie cestovných služieb; sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; služby poskytované výletnými loďami; poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; sprevádzanie turistov; služby cestovnej kancelárie obsiahnuté v triede 39.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií; tvorba, požičiavanie, distribúcia videofilmov; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; organizačné zabezpečenie výstav; prenájom videopások; rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií; zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov, časopisov (všetko spojené s nákupom a predajom nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu); umelecké módne agentúry; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy.
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu; reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie; sprostredkovanie hotelierskych služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie