Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1689-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1689-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 05, 20, 21, 22, 33, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, lepidlá pre priemysel, biologické prípravky pre priemysel a vedu.
03 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese, odmasťovacie prípravky(nie na použitie vo výrobnom procese).
05 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; dezinfekčné prípravky.
20 - Nekovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; plastové nádoby (obaly); drevené obaly na fľaše.
21 - Sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar), výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, násosky na víno, degustačné pipety na víno, naberačky na víno.
22 - Prútené obaly na fľaše, slamené obaly na fľaše.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva, alkoholizované prípravky na výrobu nápojov, víno, vínovica, vodnár (matolinové víno).
40 - Spracovanie a úprava materiálov, úprava vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.03.02, 11.03.20, 27.03.15, 27.99.09, 27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WinePool s.r.o.; Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1689-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 22.08.2022 146,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1689-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 20.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.09.2022 Typ Doručené
POZ 1689-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku