Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1686-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232361 
(151)  Dátum zápisu  22.05.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1686-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Rastlinná kozmetika na báze sušených byliniek, rastlinné kúpeľové zmesi na báze sušených bylín.
05 - Balené liečivé rastliny na liečebné účely, bylinné čaje v nálevových vreckách s liečebným účinkom, rastlinné extrakty a tinktúry s liečebným účinkom.
30 - Bylinné, ovocné a čierne čaje v nálevových vreckách. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.15, 05.03.13, 26.01.15, 26.11.12, 29.01.03, 29.01.04, 26.02.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Megafyt Pharma s.r.o.; U elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2012 02/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.07.2012 07/2012 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 1686-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1686-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 07.10.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.10.2011 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 10.10.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.10.2011 Typ Odoslané
4 Plná moc 02.11.2011 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.11.2011 Typ Platba
6 výsledok rešerše 29.12.2011 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 29.12.2011 Typ Interné listy
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.02.2012 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 16.03.2012 Typ Odoslané
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.03.2012 Typ Platba
11 oznámenie o zápise zmeny 04.04.2012 Typ Odoslané
12 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 15.05.2012 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.05.2012 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.12.2016 Typ Doručené
15 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.12.2016 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 18.04.2017 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.02.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.09.2021 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.09.2021 Typ Odoslané
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.09.2021 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1686-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2012 Megafyt Pharma s.r.o. Megafyt - R spol. s r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.03.2017 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. AK BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku