Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1685-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232397 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1685-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Tmely na karosérie automobilov; lepidlá na priemyselné účely; priemyselné chemikálie.
02 - Nátery (farby); ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné prípravky na kovy.
17 - Tesniaci izolačný tmel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.23, 27.03.15, 09.07.25, 27.05.09, 27.99.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GYNEX - CHEMALEX s.r.o.; Na lánoch 3298/10, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 3/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 8/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 12.01.2022 1/2022 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 27.04.2022 8/2022 PC3M
 
POZ 1685-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.11.2011 165,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 30.11.2021 266,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.03.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1685-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.10.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 07.10.2011 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.10.2011 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.2011 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.01.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 23.01.2012 Typ Doručené
výsledok rešerše 31.01.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 31.01.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.02.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.10.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 08.10.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 12.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 24.11.2021 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 30.11.2021 Typ Odoslané
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 02.12.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 03.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 15.12.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 29.12.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 03.01.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 19.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 19.01.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.01.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.01.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 16.03.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 28.03.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.04.2022 Typ Odoslané
POZ 1685-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.03.2022 GYNEX - CHEMALEX s.r.o. GYNEX s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku