Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1685-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232397 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1685-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Tmely na karosérie automobilov; lepidlá na priemyselné účely; priemyselné chemikálie.
02 - Nátery (farby); ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné prípravky na kovy.
17 - Tesniaci izolačný tmel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.23, 27.03.15, 09.07.25, 27.05.09, 27.99.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GYNEX s.r.o.; Na lánoch 10, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 1685-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1685-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.10.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 07.10.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.10.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.2011 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 23.01.2012 Typ Doručené
5a Vyjadrenie označenia 23.01.2012 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 31.01.2012 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 31.01.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.02.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.10.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.10.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 12.10.2021 Typ Doručené
12b Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Typ Doručené
POZ 1685-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku