Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1684-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251485 
(151)  Dátum zápisu  19.12.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  19.12.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1684-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Protisˇmykove´ pomo^cky na obuv; oblecˇenie pre motoristov; obuv; sanda´le na ku´panie; obuv na ku´panie; pancˇuchy; pancˇuchy absorbuju´ce pot; spodne´ cˇasti pancˇu´ch; baretky; pracovne´ pla´sˇte; boa (ozdoba z peria alebo kozˇusˇiny na ovinutie okolo krku); cˇiapky; pleteniny; vysoka´ obuv; ni´zke cˇizˇmy; sˇpicˇky na obuv; potne´ vlozˇky; ramienka na da´msku bielizenˇ; sˇnurovacie topa´nky; goliere (cˇasti odevov); pletene´ sˇa´ly; kra´tke kaba´tiky; pa´nska spodna´ bielizenˇ (treni´rky, boxerky); priliehave´ cˇiapky; zˇivo^tiky, korzety (spodna´ bielizenˇ); spodna´ bielizenˇ; kapucne (cˇasti odevov); klobu´kove´ kostry; sˇilty; opasky (cˇasti odevov); pletene´ sˇatky; zˇupany; svetre; pulo´vre; ru´cha, orna´ty; ponozˇky; pa´nske podva¨zky; podva¨zky; podva¨zky na pancˇuchy; sa´ry cˇizˇiem; vlozˇky do topa´nok; kosˇele; na´prsenky; kosˇele s kra´tkym ruka´vom; odevy; klobu´ky; kovove´ cˇasti na obuv; kozˇusˇiny (oblecˇenie); sni´matelˇne´ goliere; pancˇusˇkove´ nohavice; kombine´zy na vodne´ lyzˇovanie; kombine´zy (oblecˇenie); spodna´ bielizenˇ pohlcuju´ca pot; korzety; kosty´my, obleky; konfekcia (odevy); detske´ nohavicˇky (bielizenˇ); chra´nicˇe usˇi´ proti chladu (pokry´vky hlavy); kravaty; zvrsˇky topa´nok; gamasˇe; jazdecke´ kra´tke nohavice; nohavice; cyklisticke´ oblecˇenie; vrchne´ osˇatenie; rukavice; hotove´ podsˇi´vky (cˇasti odevov); sˇatky, sˇa´ly; sˇerpy; pleteniny (oblecˇenie); kosˇelˇove´ sedla´; pla´tenna´ obuv; kozˇusˇinove´ sˇto´ly; futbalova´ obuv (kopacˇky); cylindre (klobu´ky); gabarde´nove´ pla´sˇte; korzety (spodna´ bielizenˇ); sˇnurovacˇky; galosˇe; vesty; pruzˇne´ pa´sky na gamasˇe; za´voje, cˇepce (cˇasti reholˇny´ch odevov); gymnasticke´ cvicˇky; kaba´ty; nepremokave´ odevy; legi´ny; oblecˇenie z u´pletovy´ch texti´lii´; sukne; oblecˇenie pre ba´ba¨tka´; livreje; sˇportove´ tricˇka´, dresy; manzˇety (cˇasti odevov); za´stery; ruka´vniky; manipuly (cˇasti knˇazske´ho ru´cha); rukavice bez prstov; mitry (pokry´vky hlavy); papucˇe; peleri´ny; kozˇusˇinove´ kaba´ty; pla´zˇove´ oblecˇenie; pla´zˇova´ obuv; vrecka´ na odevy; pyzˇama´; sˇaty; dreva´ky; sanda´le; pa´nska spodna´ bielizenˇ (slipy); podprsenky; zvrchni´ky; podpa¨tky na obuv; to´gy; lemy na podra´zˇky obuvi (ra´my); uniformy; bundy; saka´; papierove´ odevy; za´voje; ku´pacie cˇiapky; plavky (pa´nske); plavky; ku´pacie pla´sˇte; podbradni´ky, nie papierove´; podosˇvy na obuv; topa´nky; podpa¨tky; topa´nky na sˇport; na´nozˇni´ky, nie elektricky vyhrievane´; sˇtuple na kopacˇky; sˇportova´ obuv; cˇelenky (oblecˇenie); parky (teple´ kra´tke kaba´ty s kapucnˇou); spodnicˇky; lyzˇiarska obuv; kombine´ (spodna´ bielizenˇ); body (spodna´ bielizenˇ); sˇatky na krk; telocvicˇne´ u´bory; odevy z imita´cii´ kozˇe; kozˇene´ odevy; mantily; masˇkarne´ kosty´my; sa´ri´; tricˇka´; turbany; sˇa´ly uviazane´ pod krkom; sprchovacie cˇiapky; vesty pre ryba´rov; opasky na doklady a peniaze (cˇasti odevov); vreckovky do saka; papierove´ klobu´ky (oblecˇenie); masky na spanie; nohavicove´ sukne; poncˇa´; sarongy (velˇke´ sˇatky na odievanie); lyzˇiarske rukavice; legi´nsy; sˇatove´ sukne; sˇilty (pokry´vky hlavy); da´mske nohavicˇky; sˇportove´ tielka; valenky (ruske´ plstene´ cˇizˇmy); alby (liturgicke´ ru´cha); cˇlenkove´ topa´nky; ponozˇky pohlcuju´ce pot; kaderni´cke pla´sˇtenky; u´bory na karate; u´bory na dzˇudo; trikoty (cvicˇebne´ u´bory); kimona´; podbradni´ky s ruka´vmi okrem papierovy´ch; odevy obsahuju´ce la´tky na chudnutie; vysˇi´vane´ odevy; chra´nicˇe podpa¨tkov; pokry´vky hlavy; palcˇiaky.
35 - Pomoc pri riadeni´ obchodnej cˇinnosti; poskytovanie obchodny´ch alebo podnikatelˇsky´ch informa´cii´; reklamne´ plaga´tovanie; kancela´rie zaoberaju´ce sa dovozom a vy´vozom; komercˇne´ informacˇne´ kancela´rie; analy´zy na´kladov; rozsˇirovanie reklamny´ch oznamov; fotokopi´rovacie sluzˇby; sprostredkovatelˇne pra´ce; prena´jom kancela´rskych strojov a zariadeni´; u´cˇtovni´ctvo; vedenie u´cˇtovny´ch kni´h; zostavovanie vy´pisov z u´cˇtov; obchodne´ alebo podnikove´ audity (revi´zia u´cˇtov); poradenstvo pri organizovani´ a riadeni´ obchodnej cˇinnosti; persona´lne poradenstvo; poradenstvo pri riadeni´ podnikov; pi´sanie na stroji; predva´dzanie tovaru; rozsˇirovanie reklamny´ch materia´lov za´kazni´kom (leta´ky, prospekty, tlacˇoviny, vzorky); pomoc pri riadeni´ obchodny´ch alebo priemyselny´ch podnikov; rozmnozˇovanie dokumentov; aktualizovanie reklamny´ch materia´lov; rozsˇirovanie vzoriek tovarov; odborne´ posudky efekti´vnosti podnikov; drazˇby; prieskum trhu; obchodne´ odhady; obchodny´ alebo podnikatelˇsky´ prieskum; prena´jom reklamny´ch materia´lov; poradenstvo pri organizovani´ obchodnej cˇinnosti; vyda´vanie reklamny´ch textov; reklama; rozhlasova´ reklama; obchodny´ alebo podnikatelˇsky´ vy´skum; vztˇahy s verejnostˇou (public relations); stenograficke´ sluzˇby; televi´zna reklama; prepisovanie spra´v (kancela´rske pra´ce); aranzˇovanie vy´kladov; reklamne´ agentu´ry; poradenske´ sluzˇby pri riadeni´ obchodnej cˇinnosti; predva´dzanie (sluzˇby modeliek) na reklamne´ u´cˇely a podporu predaja; marketingovy´ prieskum; spra´va pocˇi´tacˇovy´ch su´borov; odborne´ obchodne´ alebo podnikatelˇske´ poradenstvo; hospoda´rske (ekonomicke´) predpovede; organizovanie obchodny´ch alebo reklamny´ch vy´stav; obchodne´ alebo podnikatelˇske´ informa´cie; prieskum verejnej mienky; pri´prava miezd a vy´platny´ch listi´n; na´bor zamestnancov; sluzˇby poskytovane´ pri premiestnˇovani´ podnikov; prena´jom reklamny´ch plo^ch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekreta´rske sluzˇby; vypracova´vanie danˇovy´ch priznani´; odkazovacie telefo´nne sluzˇby (pre nepri´tomny´ch predplatitelˇov); spracovanie textov; sluzˇby predpla´cania novi´n a cˇasopisov (pre tretie osoby); za´sielkove´ reklamne´ sluzˇby; administrati´vna spra´va hotelov; odborne´ obchodne´ riadenie umelecky´ch cˇinnosti´; zbieranie u´dajov do pocˇi´tacˇovy´ch databa´z; zoradˇovanie u´dajov v pocˇi´tacˇovy´ch databa´zach; organizovanie obchodny´ch alebo reklamny´ch velˇtrhov; prena´jom fotokopi´rovaci´ch strojov; online reklama na pocˇi´tacˇovej komunikacˇnej sieti; za´sobovacie sluzˇby pre tretie osoby (na´kup tovarov a sluzˇieb pre ine´ podniky); vyhlˇada´vanie informa´cii´ v pocˇi´tacˇovy´ch su´boroch (pre tretie osoby); prena´jom reklamne´ho cˇasu v komunikacˇny´ch me´dia´ch; prehlˇad tlacˇe (vy´strizˇkove´ sluzˇby); prena´jom predajny´ch automatov; vy´ber zamestnancov pomocou psychologicky´ch testov; sluzˇby porovna´vania cien; prezenta´cia vy´robkov v komunikacˇny´ch me´dia´ch pre maloobchod; obchodne´ informa´cie a rady spotrebitelˇom pri vy´bere tovarov a sluzˇieb; predplatne´ telekomunikacˇny´ch sluzˇieb (pre tretie osoby); administrati´vne spracovanie obchodny´ch objedna´vok; obchodna´ spra´va licencii´ vy´robkov a sluzˇieb (pre tretie osoby); subdoda´vatelˇske´ sluzˇby (obchodne´ sluzˇby); faktura´cie; pi´sanie reklamny´ch textov; zostavovanie sˇtatisti´k; graficka´ u´prava tlacˇovi´n na reklamne´ u´cˇely; vyhlˇada´vanie sponzorov; organizovanie mo´dnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamny´ch filmov; obchodny´ manazˇment pre sˇportovcov; marketing; telemarketingove´ sluzˇby; maloobchodne´ sluzˇby s farmaceuticky´mi, zveroleka´rskymi a hygienicky´mi pri´pravkami a so zdravotni´ckymi potrebami; prena´jom predajny´ch sta´nkov; poskytovanie obchodny´ch alebo podnikatelˇsky´ch kontaktny´ch informa´cii´; optimaliza´cia internetovy´ch vyhlˇada´vacˇov na podporu predaja; optimaliza´cia obchodovania na webovy´ch stra´nkach; platene´ reklamne´ sluzˇby typu „klikni sem“; obchodne´ sprostredkovatelˇske´ sluzˇby; obchodny´ manazˇment pre poskytovatelˇov sluzˇieb na volˇnej nohe; vyjedna´vanie a uzatva´ranie obchodny´ch transakcii´ pre tretie osoby; aktualiza´cia a u´drzˇba u´dajov v pocˇi´tacˇovy´ch databa´zach; riadenie obchodnej cˇinnosti v stavebni´ctve; poskytovanie obchodny´ch informa´cii´ prostredni´ctvom webovy´ch stra´nok; online poskytovanie obchodne´ho priestoru pre na´kupcov a predajcov tovarov a sluzˇieb; navrhovanie reklamny´ch materia´lov; externe´ administrati´vne riadenie podnikov; poda´vanie danˇovy´ch priznani´; podnikove´ riadenie refundovany´ch programov (pre tretie osoby); prena´jom bilbordov; pi´sanie zˇivotopisov (pre tretie osoby); indexovanie webovy´ch stra´nok na obchodne´ alebo reklamne´ u´cˇely; spra´va programov pre pravidelny´ch cestuju´cich v leteckej doprave; pla´novanie stretnuti´ (kancela´rske pra´ce); pripomi´nanie stretnuti´ (kancela´rske pra´ce); spra´va spotrebitelˇsky´ch vernostny´ch programov; pi´sanie textov scena´rov na reklamne´ u´cˇely; za´znamy pi´somnej komunika´cie a u´dajov; aktualiza´cia a u´drzˇba informa´cii´ v registroch; zostavovanie zoznamov informa´cii´ na obchodne´ alebo reklamne´ u´cˇely; obchodne´ sprostredkovatelˇske´ sluzˇby v oblasti priradˇovania potencia´lnych su´kromny´ch investorov k podnikatelˇom, ktori´ zˇiadaju´ o financovanie; vy´roba telesˇopingovy´ch programov; poradenstvo v oblasti komunika´cie (vztˇahy s verejnostˇou); poradenstvo v oblasti komunika´cie (reklama); dohodovanie obchodny´ch zmlu´v pre tretie osoby; podpora predaja tovarov a sluzˇieb sponzorovani´m sˇportovy´ch podujati´; konkurencˇne´ spravodajske´ sluzˇby; obchodne´ spravodajske´ sluzˇby; financˇne´ a u´cˇtovne´ audity; online maloobchodne´ sluzˇby s digita´lnou stˇahovatelˇnou hudbou; online maloobchodne´ sluzˇby so stˇahovatelˇny´mi vyzva´nˇaci´mi to´nmi; online maloobchodne´ sluzˇby so stˇahovatelˇnou nahratou hudbou alebo nahraty´mi filmami; velˇkoobchodne´ sluzˇby s farmaceuticky´mi, zveroleka´rskymi a hygienicky´mi pri´pravkami a so zdravotni´ckymi potrebami; sluzˇby darcˇekovy´ch zoznamov; cieleny´ marketing; docˇasne´ riadenie podnikov; vonkajsˇia reklama; maloobchodne´ sluzˇby s umelecky´mi dielami poskytovane´ gale´riami; administrati´vna asistencia pri odpovediach na verejne´ su´tˇazˇe; marketing v ra´mci vyda´vania softve´ru; sluzˇby v oblasti vztˇahov s me´diami; podnikove´ komunikacˇne´ sluzˇby; prena´jom kancela´rskeho vybavenia v zdielˇany´ch kancela´rskych priestoroch; komercˇne´ lobisticke´ sluzˇby.
40 - Bielenie tkani´n; lemovanie alebo obsˇi´vanie tkani´n; da´mske krajcˇi´rstvo, sˇitie; kalandrovanie tkani´n; strihanie la´tok (strihova´ sluzˇba); nekrcˇiva´ u´prava sˇatstva; spracovanie vlny; su´kanie; krajcˇi´rstvo; farbenie texti´lii´; u´prava texti´lii´; u´prava tkani´n; farbenie tkani´n; vysˇi´vanie; zostavovanie tovarov na objedna´vku (pre tretie osoby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.17, 25.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Haász Martin, Bc.; Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2019 9/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2020 2/2020 FG3M
 
POZ 1684-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.08.2019 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1684-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.08.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 03.08.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.08.2019 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.08.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 08.08.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 08.08.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.12.2019 Typ Odoslané
POZ 1684-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku