Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1683-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1683-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 24, 25, 28, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče zvukových nahrávok; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); nahraté počítačové programy; sťahovateľné počítačové programy; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); videokazety; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; dekoratívne magnety.
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; brožúry; katalógy; knihy; omaľovánky; leporelá; zošity; spevníky; obaly (papiernický tovar).
24 - Posteľné pokrývky a prikrývky; obliečky na vankúše; ozdobné obliečky na vankúše.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; maškarné kostýmy; kostýmy, obleky.
28 - Hry; hračky; divadelné masky; karnevalové masky; bábiky; odevy pre bábiky.
35 - Merchandising; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 16, 24, 25 a 28 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 16, 24, 25 a 28 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; poskytovanie obchodných informácií.
41 - Zábava; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie zábavných, kultúrnych, vzdelávacích podujatí; fotografovanie; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie živých vystúpení; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); tvorba videozáznamov na podujatiach; tvorba digitálnych nahrávok (podcastov); organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); plánovanie a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); nahrávacie štúdiá (služby); hudobné skladateľské služby; nahrávanie videopások; skladanie piesní; maľovanie na tvár; réžia predstavení; hudobná výchova a vzdelávanie.
42 - Navrhovanie kostýmov; navrhovanie pódiových dekorácií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZAHRAJKO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tonada, s. r. o.; Rajtákova 1450/19, Bratislava-Lamač 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1683-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 25.08.2022 146,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1683-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 19.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.08.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1683-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku