Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1682-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1682-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 10, 11, 12, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky.
05 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske a zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; dezinfekčné prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; náplasti, obväzový materiál; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá.
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; ortopedické pomôcky; prístroje, pomôcky a potreby používané pri starostlivosti o deti; zariadenia na liečbu a starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby.
11 - Prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie, výrobu pary, prípravu jedál, sušenie, vetranie, rozvod vody, sanitárne zariadenia.
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode.
16 - Knihárske potreby; kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papier a lepenka; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); plastové fólie a vrecká na balenie; štetce; tlačoviny; typy (tlačoviny), štočky; učebné a vyučovacie pomôcky.
18 - Dáždniky a slnečníky; kufre a cestovné tašky.
22 - Stany a zakrývacie plachty; textilné ochranné striešky a markízy; vláknité textilné suroviny a ich náhradky.
24 - Textílie a ich náhradky; textilné alebo plastové záclony a závesy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie okrem textilných.
28 - Telocvičné a športové potreby.
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; ovocné rôsoly, džemy, kompóty, potravinárske oleje a tuky.
30 - Čokoláda; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; káva, čaj, kakao a ich náhradky; múka a obilninové výrobky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady; ryža, cestoviny a rezance; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov.
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby.
38 - Telekomunikačné služby
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava.
40 - Spracovanie a úprava materiálov; tlač, tlačenie.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie; zábava.
42 - Kontroly kvality a overovanie; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie.
43 - Prechodné ubytovanie; stravovacie služby.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat.
45 - Osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov; právne služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.20, 26.11.12, 29.01.01, 02.09.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sokáčová Katarína; Trieda Hradca Králové 3999/13, Banská Bystrica;
Skladaný Ľubomír, MUDr., PhD.; Švermova 36/23, Hronec 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1682-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 05.09.2022 606,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1682-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 19.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.08.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 19.08.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.08.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1682-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku