Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1682-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  244964 
(151)  Dátum zápisu  09.05.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1682-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Telefóny; telefónne záznamníky; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefónne terminály; telefaxové prístroje; faxové zariadenia; videotelefóny; mikrofóny; pásky na zvukové nahrávanie; nosiče zvukovo-obrazových záznamov; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; audiovizuálne záznamové disky; predplatené zariadenia pre televízne prístroje; CD disky; DVD disky; programové vybavenie počítačov; programy na počítačové hry; audiovizuálna technika na výučbu; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); optické čítače; monitorovacie počítačové programy; koaxiálne káble; magnetické médiá; magnetické páskové jednotky do počítačov; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); počítače; počítačové pamäte; počítačový softvér; operačné programy (nahrané); periférne zariadenia počítačov; procesory (základné jednotky samočinného počítača); tlačiarne k počítačom; monitory (počítačový hardvér); myši (informatika); podložky pod myš; diaľkové ovládače; kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; prenosný prehrávač; DVD prehrávače; elektrické monitorovacie prístroje; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače elektronických signálov; vysokofrekvenčné prístroje; výškomery; zariadenia na spracovanie údajov zosilňovače; zariadenia na prenášanie zvuku; disky na zvukové nahrávky; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové prehrávacie zariadenia; prehrávače; zvukovody; akustické linky; antény na príjem a prenos televíznych signálov; prístroje na príjem satelitnej televízie; dekodéry satelitného televízneho signálu; digitálne televízie; elektrické počítačové hry prispôsobené na použitie s televíznymi prijímačmi; kódovače satelitného televízneho signálu; koncové transkodéry káblovej televízie; kryty na televízne zariadenia; mobilné jednotky na televízne vysielanie; nahrávky televíznych programov na nosičoch; nahrávky televíznych filmov na nosičoch; opakovače pre rozhlasové a televízne stanice; rezacie prístroje na filmy; strihacie zariadenia na filmy; prenosné kamery na televízne vysielanie; priemyselné televízne kamery; rádiové a televízne antény; televízne prístroje; televízne synchronizačné zariadenie; televízne vysielače; televízne zobrazovacie prístroje; terminály (konektory) pre televízne súpravy; videokamery na integrované televízne strihanie záznamu; videokamery pre televízne prenosové systémy; fotografické filtre; fotoaparáty; fotokomory; lampy do fotokomôr; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); fotografické hľadáčiky; hologramy; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; kinematografické kamery; kinofilmy (exponované); magnetické pásky; magnetofóny; megafóny; meracie prístroje; meracie pomôcky; metronómy; diapozitívy; diaprojektory; premietacie plátna; rádiá; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; reproduktory; amplióny; satelitné navigačné prístroje; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; televízne prijímače; audio- a video-prijímače; elektrické tlmiče svetla; videokamery; videokazety; videopásky.
35 - Poskytovanie reklamného priestoru a reklamných online adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií týkajúcich sa najmä televíznych programov, filmov a televíznych prenosov, ako aj využívania optického internetu, digitálnej káblovej televízie, bezplatného telefonovania; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); predplácanie televíznych staníc; služby porovnávania cien; prieskum sledovanosti rozhlasového a televízneho vysielania; služby outsourcingu pre služby v triede 35; prieskum trhu na účely zhromažďovania informácií o televíznych divákoch; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; televízna reklama; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; organizovanie autogramiád a krstov vydaných kníh na reklamné a propagačné účely; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; štatistické kompilácie; účtovníctvo; fakturácia; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby, najmä prostredníctvom internetu s tovarmi uvedenými v triede 9; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, najmä prostredníctvom internetu s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, s počítačovým hardvérom a softvérom, s počítačovými hrami; odborné obchodné poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom (vyhľadávanie sponzorov); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym reklamám (vyhľadávanie sponzorov); telefonické a televízne aukcie; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telekomunikačné služby; počítačová komunikácia; telefonická komunikácia; internetové telefónne služby; služby bezdrôtového telefonovania; e-mailové a faxové služby; hlasová odkazová služba; faxové komunikačné služby; poskytovanie virtuálneho vybavenia pre interakciu v reálnom čase medzi počítačovými užívateľmi; transmisia dát prostredníctvom použitia elektronického spracovania obrazu telefonickým spojením; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, chatov, blogov, diskusných skupín týkajúcich sa najmä televíznych programov, filmov a televíznych prenosov, ako aj využívania optického internetu, digitálnej káblovej televízie, bezplatného telefonovania; poskytovanie prístupu k online informačným dátovým službám; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; interaktívne služby na uľahčenie nahrávania televíznych programov (telekomunikačná služba); interaktívne služby pre televíznych divákov umožňujúce predvoľbu programov (telekomunikačná služba); interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; vysielanie káblovej televízie; vysielanie internetovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických káblov; obsluha televíznych káblových sietí; bezdrôtové prenosy a vysielanie televíznych programov; satelitné vysielanie; platené služby televíznych prenosov; elektronická pošta; prenájom prístrojov na prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; správ; prenos signálu pomocou satelitu; rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; teletextové služby; tlačové kancelárie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie televíznych vysielacích zariadení na vysielanie z exteriérov; prenájom rozhlasových a televíznych vysielacích zariadení; prenájom vybavenia káblovej televízie; poskytovanie služieb televíznych vysielačov na vysielanie signálu zo zeme do satelitu; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.04, 26.04.09, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DSI DATA s.r.o.; Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 02/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2017 06/2017 FG3M
 
POZ 1682-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1682-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 08.11.2012 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.11.2012 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 12.11.2012 Typ Doručené
2b Plná moc 12.11.2012 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 14.11.2012 Typ Odoslané
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.11.2012 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.12.2012 Typ Platba
6 výsledok rešerše 20.12.2012 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.12.2012 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.05.2013 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 14.05.2013 Typ Platba
10 Plná moc 13.05.2013 Typ Doručené
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 22.05.2013 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.07.2013 Typ Doručené
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.08.2013 Typ Doručené
14 prvé predĺženie lehoty 15.08.2013 Typ Odoslané
15 Oznámenie 27.09.2013 Typ Doručené
15a Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 27.09.2013 Typ Doručené
16 Vyjadrenie k námietkam 30.09.2013 Typ Doručené
17 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 20.02.2014 Typ Odoslané
18 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 25.03.2014 Typ Doručené
19 Podanie rozkladu 25.03.2014 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 27.03.2014 Typ Odoslané
21 Podanie rozkladu 07.04.2014 Typ Doručené
22 predkladacia správa k rozkladu 10.04.2014 Typ Interné listy
23 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 14.04.2014 Typ Odoslané
24 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 15.04.2014 Typ Odoslané
25 Vyjadrenie k rozkladu 29.04.2014 Typ Doručené
26 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 02.03.2015 Typ Interné listy
27 protokol o rokovaní komisie 02.03.2015 Typ Interné listy
28 protokol o hlasovaní komisie 02.03.2015 Typ Interné listy
29 rozhodnutie o rozklade 06.03.2015 Typ Odoslané
30 Návrh na obnovu konania 26.03.2015 Typ Doručené
31 02 Poplatok za obnovu konania mimo odvolacieho - právnická osoba 09.04.2015 Typ Platba
32 Doplnenie materiálov 02.04.2015 Typ Doručené
33 výzva na doplnenie pripomienok 30.04.2015 Typ Odoslané
34 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 20.05.2015 Typ Doručené
35 výzva na vyjadrenie k pripomienkam 03.06.2015 Typ Odoslané
36 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.08.2015 Typ Doručené
37 Vyjadrenie k pripomienkam 05.10.2015 Typ Doručené
38 výsledok posúdenia pripomienok - nedôvodný 31.03.2016 Typ Odoslané
39 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 23.02.2017 Typ Interné listy
40 protokol o rokovaní komisie 23.02.2017 Typ Interné listy
41 protokol o hlasovaní komisie 24.02.2017 Typ Interné listy
42 Rozhodnutie o mimoriadnom opravnom prostriedku (do zápisu) 02.03.2017 Typ Odoslané
43 pokyn na zápis po zverejnení 24.04.2017 Typ Interné listy
44 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2017 Typ Odoslané
45 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 11.06.2018 Typ Doručené
45a Príloha inde neuvedená 11.06.2018 Typ Doručené
46 41 Poplatok - kaucia 19.06.2018 Typ Platba
47 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 19.06.2018 Typ Platba
48 Doplnenie materiálov 25.06.2018 Typ Doručené
48a Plná moc 25.06.2018 Typ Doručené
49 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 29.06.2018 Typ Odoslané
50 Odpoveď na správu úradu 09.07.2018 Typ Doručené
50a Návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť 09.07.2018 Typ Doručené
51 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 12.07.2018 Typ Odoslané
52 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.09.2018 Typ Doručené
52a Odôvodnenie žiadosti 18.09.2018 Typ Doručené
53 prvé predĺženie lehoty 20.09.2018 Typ Odoslané
54 Odpoveď na správu úradu 16.11.2018 Typ Doručené
54a Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 16.11.2018 Typ Doručené
55 menovanie, zvolanie komisie 13.08.2019 Typ Interné listy
56 protokol o rokovaní komisie 14.08.2019 Typ Interné listy
57 protokol o hlasovaní komisie 14.08.2019 Typ Interné listy
58 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 07.11.2019 Typ Odoslané
59 vnútrospisový list 17.01.2020 Typ Interné listy
POZ 1682-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku