Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1681-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1681-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  28.09.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných materiálov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; prenájom reklamných plôch; sekretárske služby; vypracovávanie daňových priznaní; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia návštevnosti webových stránok; platené reklamné služby typu „klikni sem"; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; Online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; podávanie daňových priznaní; prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); obchodné spravodajské služby; finančné a účtovné audity; cielený marketing; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia reklama; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; vedenie obchodných podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce); vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov; vytváranie identity značky pre tretie osoby (reklamné služby); reklama na výrobky prostredníctvom influencerov; marketing prostredníctvom influencerov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie a vedenie koncertov; kaligrafické služby; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; školské služby (vzdelávanie); organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; distribúcia filmov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; maľovanie na tvár; organizácia súťaží v elektronických športoch; fotografovanie pomocou dronu; výskum v oblasti vzdelávania; organizovanie zábavných podujatí; organizovanie a vedenie športových podujatí; vedenie zábavných podujatí.
42 - Chemický výskum; technologický výskum; výskum v oblasti kozmetiky; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; inžinierska činnosť; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; kalibrácia; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópii počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; hosťovanie na webových stránkach; inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie virtuálnych počítačových systémov prostredníctvom cloud computingu; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; vývoj softvéru na softvérové publikácie; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; písanie počítačových kódov; poradenstvo v oblasti bezpečnosti telekomunikačných sieti; technologické poradenské služby v oblasti digitalizácie; poradenstvo v oblasti umelej inteligencie; vývoj videohier a počítačových hier; počítačové programovanie na spracovanie dát; služby softvérového inžinierstva v oblasti spracovania údajov.
44 - Salóny krásy; turecké kúpele; verejné kúpele (na hygienické účely); zdravotné strediská (služby); služby chiropraktikov; kadernícke salóny; masáže; lekárske služby; služby optikov; fyzioterapia; sanatóriá; zubné lekárstvo; opatrovateľské ústavy; manikúra; ošetrovateľské služby; farmaceutické poradenstvo; plastická chirurgia; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; implantovanie vlasov; psychologické služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia; aromaterapeutické služby; tetovanie; telemedicínske služby; sauny (služby); soláriá (služby); termálne kúpele; služby vizážistov; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); terapeutické služby; prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; alternatívna medicína; logopedické služby; zdravotné poradenstvo; depilácia voskom; ortodontické služby; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; telový pírsing; paliatívna starostlivosť; liečenie pomocou zvierat; lekárske depistážne služby; ošetrovateľské služby (návštevy v domácnosti); prenájom kaderníckych prístrojov; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy; akupunktúra; terapeutické bankovanie; služby regeneratívnej medicíny; estetické kozmetické služby; farbenie vlasov (kadernícke služby); liečba pracovnou činnosťou (ergoterapia); holičstvá; liečba umením; hudobná terapia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  29.01.15, 02.05.22, 02.05.23, 16.03.13, 27.05.24, 02.05.01, 02.09.12, 17.02.25, 26.04.14 
(540) Vyjadrenie