Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 168-93
(111)  Číslo ochrannej známky  175989 
(151)  Dátum zápisu  19.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.03.2023 
(210)  Číslo prihlášky  168-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.03.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.01.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Telocvičné a športové potreby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 18.01.21, 24.15.11, 26.03.23, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BRIDGESTONE CORPORATION; 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 7/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.11.2014 11/2014 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.01.2023 1/2023 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 168-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.01.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2013 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2014 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 168-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
výsledok rešerše Typ Interné listy
Prihláška OZ 04.03.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 26.03.1993 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.05.1994 Typ Odoslané
Plná moc 13.07.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.07.1994 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 29.09.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 07.01.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.01.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.01.2003 Typ Platba
Plná moc 13.02.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.03.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.03.2013 Typ Platba
Plná moc 08.04.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.05.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 17.07.2014 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.07.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.09.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.12.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2022 Typ Odoslané
POZ 168-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.09.2014 BRIDGESTONE CORPORATION BRIDGESTONE CORPORATION
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.12.2022 BRIDGESTONE CORPORATION BRIDGESTONE CORPORATION
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku