Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1678-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  210424 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2014 
(210)  Číslo prihlášky  1678-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.10.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie, mydlo, výrobky kozmetické, najmä krémy, telové mlieka, výrobky voňavkárske, najmä parfumy, toaletné vody, éterické oleje, vodičky a farby na vlasy, zubné pasty, ústne vody a prášky na zuby, osobné a ústne dezodoranty, vlasové prípravky.
05 - Výrobky veterinárske, výrobky hygienické v rámci tejto triedy, napr. nohavičky, obrúsky, vložky, vata, tampóny; výrobky dietetické pre deti a chorých na liečebné účely, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely, náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné, na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ACTIVE ALOE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2005 04/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.10.2005 10/2005 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.11.2008 11/2008 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.10.2014 10/2014 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 1678-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1678-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.05.2004 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.05.2004 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.06.2004 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 10.06.2004 Typ Odoslané
4 Plná moc 18.06.2004 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 11.01.2005 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 19.01.2005 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2005 Typ Odoslané
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2008 Typ Doručené
8a Plná moc 22.08.2008 Typ Doručené
8b Doklad o prevode 22.08.2008 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2008 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.04.2014 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku za obnovu 03.07.2014 Typ Odoslané
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.08.2014 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 24.09.2014 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prevodu 10.02.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 10.02.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 10.02.2021 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
17 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
17a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 12.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1678-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.09.2008 NOVA COAST INC. PHARMA UNITED INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.09.2008 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
3 Prevod majiteľa 12.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku