Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1676-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251576 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1676-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia; životné poistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; úrazové poistenie; služby v oblasti vyplácania dôchodkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NN - Expert na životné poistenia a dôchodky 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NN Životná poisťovňa, a.s.; Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 1; SK;
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.; Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 1; SK;
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.; Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1676-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1676-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.08.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.08.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.08.2019 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 05.08.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 05.08.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.08.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 23.08.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 23.08.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1676-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku