Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1673-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  221573 
(151)  Dátum zápisu  13.05.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1673-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.07.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Batérie, akumulátory, elektrické a elektroinštalačné akumulátory, dosky akumulátorov, mriežky akumulátorov, prenosné napájacie prístroje, zariadenia a jednotky, prístroje na nabíjanie a dobíjanie batérií a akumulátorov, skrine a schránky pre batérie a akumulátory a prispôsobené pre ne, časti a vybavenia pre uvedené tovary.
37 - Opravárenské služby, inštalačné služby, opravárenské, inštalačné a údržbárske služby pre batérie a akumulátory vrátane nabíjania a dobíjania elektrických akumulátorov a elektrických batérií.
39 - Požičiavanie batérií, elektrických a elektroinštalačných batérií, akumulačných batérií, elektrických a elektroinštalačných akumulačných batérií, akumulátorov, elektrických a elektroinštalačných akumulátorov, všetko uvedené na použitie v automobilovom priemysle. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CENTRA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Exide Technologies, S.A.; ul. Gdynska 31/33, Poznan; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok vzniknuté premenou prihlášok ochranných známok spoločenstva 05.02.2008 2/2008 BB3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2008 7/2008 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.09.2009 9/2009 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 1673-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.10.2007 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.05.2009 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.07.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1673-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 12.09.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 28.09.2007 Typ Odoslané
Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 15.10.2007 Typ Doručené
Plná moc 15.10.2007 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.10.2007 Typ Platba
výsledok rešerše 21.11.2007 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.11.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.05.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 19.05.2009 Typ Doručené
Doklad o prevode 19.05.2009 Typ Doručené
Plná moc 19.05.2009 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 19.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.07.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.07.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.11.2022 Typ Doručené
POZ 1673-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.07.2009 Exide Technologies, S.A. Centra SA
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku