Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 167-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230859 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  167-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 17, 19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Cementové lepidlá; stavebné lepidlá; lepidlá a spojivá na priemyselné účely; lepidlá a spojivá na obkladačky; chemické látky na prevzdušnenie betónu; konzervačné prípravky a výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov; spojivá do betónu; suché stavebné lepidlá na báze cementu; vápenný hydrát; suché stavebné zmesi na výrobu alebo prípravu lepidiel.
17 - Tesniace a upchávacie materiály.
19 - Bitúmen, asfalt, živice; bridlica; stavebná malta; nekovové prenosné konštrukcie; smola; nekovový stavebný materiál; suché stavebné zmesi na výrobu alebo prípravu omietok, stierok alebo podlahových vrstiev a poterov; cement; murovacia malta; omietky pre stavebníctvo; dekoratívne omietky; stavebná malta; potery s výnimkou kovových; betón; štrk; vápno; piesok patriaci do tejto triedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.05.01, 26.15.07, 26.01.04, 26.01.10, 26.01.24, 26.01.19, 26.03.04, 26.03.05, 27.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EXCEL MIX, s. r. o.; Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  03.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 167-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 167-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 03.02.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.02.2011 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 08.02.2011 Typ Doručené
2b Plná moc 08.02.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.02.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 31.05.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 31.05.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
7 Výpoveď plnej moci 14.07.2015 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.08.2015 Typ Doručené
8a Plná moc 05.08.2015 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 23.09.2015 Typ Odoslané
10 dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2015 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.06.2020 Typ Doručené
POZ 167-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.09.2015 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.09.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku