Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1667-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251570 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1667-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; kapitálové investície; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; informácie o poistení; poradenstvo v oblasti splácania dlhov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 25.03.01, 27.99.15, 27.99.22, 27.99.02, 27.05.15, 29.01.04, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Pantone 541 C CMYK 100/58/9/50 RGB 0/51/102 HEX #003366 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OVB Allfinanz Slovensko a.s.; Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1667-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1667-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 01.08.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 01.08.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.08.2019 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 05.08.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 05.08.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 05.08.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.08.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 09.09.2019 Typ Doručené
6a Vyjadrenie označenia 09.09.2019 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 13.09.2019 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2019 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1667-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku