Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1667-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1667-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; kapitálové investície; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; informácie o poistení; poradenstvo v oblasti splácania dlhov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 25.03.01, 27.99.15, 27.99.22, 27.99.02, 27.05.15, 29.01.04, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Pantone 541 C CMYK 100/58/9/50 RGB 0/51/102 HEX #003366 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OVB Allfinanz Slovensko a.s.; Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1667-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1667-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 01.08.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 01.08.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.08.2019 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 05.08.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 05.08.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 05.08.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.08.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 09.09.2019 Typ Doručené
6a Vyjadrenie označenia 09.09.2019 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 13.09.2019 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1667-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku