Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1666-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1666-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky (s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adresy; papier*; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; frankovacie stroje na kancelárske použitie; kancelárske kramličky; spony na perá; zošívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; tlače (rytiny); orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); knižné zarážky; spisové obaly (papiernický tovar); bridlicové tabuľky; bridlice (na kreslenie); strieborný papier; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; zaraďovače, šanóny (na voľné listy); karisbloky; gumené pásky na kancelárske použitie; papierové podložky pod pivové poháre; lístky; tlačiarenské štočky; skicáre; útržkové bloky; cievky s páskami do písacích strojov; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); pečate; pečatidlá; kancelárske pečatné stroje; zošity; vzory na kopírovanie; priesvitný papier (pauzovací); pauzovacie plátno; návleky na prsty na kancelárske použitie; typy, tlačové písmo; papier do záznamových zariadení; poznámkové zošity; rysovacie uholníky, príložníky; hárky papiera; kartón*, lepenka*; dierovacie karty do žakárových strojov; tuby z kartónu; katalógy; kovové príchytky na kartotečné lístky; spevníky; sádzacie rámy (polygrafia); obaly na doklady; číslice (tlačiarenské typy); chromolitografy (polygrafia); chromolitografy (polygrafia); zoraďovače (kancelárske potreby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačiarenské ručné sádzadlá; zásuvky na spisy; papierové kornúty; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné tuše (heliografia); tuhy do ceruziek (náplne); šablóny na rysovanie kriviek; obaly (papiernický tovar); krieda na písanie; násady na ceruzky; mechanické ceruzky; papierové nádobky na mliečne výrobky; kancelárske štipce; valce do písacích strojov; obtlačky; grafické vzory (tlačoviny); diagramy; obálky (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; leptané štočky; baliaci papier; hroty pier; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); puzdrá na perá, perečníky; hroty písacích pier zo zlata; pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); šablóny na vymazávanie; gumy na gumovanie; papier do elektrokardiografov; dierovačky (kancelárske potreby); atramenty*; farbiace pásky; kalamáre; kancelárske obálkovacie stroje; fotografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; knihárske textílie; rysovacie súpravy; účtovné knihy; zoznamy; filtračný papier; papierové filtračné materiály; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; šablóny (kancelárske potreby); tlačiarenské sadzobnice; galvanotypy (polygrafia); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; škrabky na kancelárske použitie; rytecké dosky; hektografy; časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá (kancelárske potreby); pohľadnice; tlačoviny; ručné etiketovacie prístroje; podklady na tlačenie, nie textilné; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); tlačené publikácie; príručky; listový papier; ťažidlo na papiere; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; rysovacie perá; papierové stolovacie prestieranie; litografie; litografické dosky; brožované knihy; svietivý papier; papierová drvina; paragóny; značkovacia krieda; papierové vreckovky; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; papierové obrusy; kancelárske sponky; paginovačky; olejotlače; knihárske záložky do kníh; papierové pečate; pantografy (rysovacie potreby); papiernický tovar; pergamenový papier; pastelky; puzdrá na šablóny; baliace plastové fólie; zariadenia na paspartovanie fotografií; stojany na fotografie; zinkografické štočky; nákresy; ryhovače papiera (kancelárske potreby); plniace perá; rozmnožovacie blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; prospekty; papier na rádiogramy; rysovacie pravítka; tlačové reglety; knihárske potreby; knihárske plátno; knihárske nite; farbiace plátna do kopírovacích strojov; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; pásky do písacích strojov; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; podušky na pečiatky; školské potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; guľôčky do guľôčkových pier; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); podložky na písanie; klávesy písacích strojov; stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; držiaky na pečiatky; priesvitky (papiernický tovar); etiketovacie kliešte; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; adresné štítky do adresovacích strojov; ročenky; kalendáre; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; papierové alebo lepenkové krabice; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); plastové bublinové fólie na balenie; papierové zástavy; skartovačky (kancelárske potreby); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; skrinky na spisy (kancelárske potreby); lepiace pasty na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nože na papier (otvárače listov); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); odličovacie papierové obrúsky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); násadky na perá; písacie súpravy (papiernický tovar); stojany s kalamárom a písacími potrebami; obaly na súpravy písacích potrieb; grafické znaky; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové utierky; papierové utierky na tvár; papierové alebo lepenkové etikety; viskózové fólie na balenie; lepiace gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pogumované plátno pre papiernictvo; vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); kopírovací papier (papiernický tovar); puzdrá na šekové knižky; atramentové tyčinky; obežníky; škrobové obalové materiály; parafínový papier; puzdrá na pasy; písacie nástroje; laminovačky na dokumenty; zotierače tabúľ; tabule na zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; korekčné pásky (kancelárske pomôcky); značkovacie perá (papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty; držiaky stránok otvorenej knihy; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; tlačené poukážky; ryžový papier*; tlačené partitúry; fólie na celuloidovú animáciu; identifikačné visačky (kancelárske potreby); navíjačky na identifikačné visačky (kancelárske potreby); štipce na identifikačné visačky (kancelárske potreby); formátové rezačky na papier (kancelárske potreby); menovky (kancelárske potreby); čistiace papierové obrúsky; obaly na knihy; omaľovánky; papierové alebo plastové nákupné tašky; pergameny do mezúz; mezuzy (schránky na zvitky); magnetické tabule (kancelárske potreby); flipchartové tabule; bankovky (suveníry); papier so semienkami rastlín (papiernický tovar); podlahové samolepky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných materiálov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; administratívne služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia návštevnosti webových stránok; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; externé administratívne riadenie podnikov; podnikové riadenie refundovaných programov pre tretie osoby; prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; konkurenčné spravodajské služby; obchodné spravodajské služby; finančné a účtovné audity; online maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; cielený marketing; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia reklama; administratívna asistencia pri odpovediach na verejné súťaže; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch; komerčné lobistické služby; maloobchodné služby s pekárskymi výrobkami; obchodné poradenské služby v oblasti digitalizácie; obchodné sprostredkovateľské služby nadväzovania kontaktov medzi rôznymi odborníkmi a zákazníkmi; vypracovávanie štúdií o ziskovosti podnikov; vedenie obchodných podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce); vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov; vytváranie identity značky pre tretie osoby (reklamné služby); reklama na výrobky prostredníctvom influencerov; marketing prostredníctvom influencerov.
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby (poistnomatematické); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie* (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; colné deklarácie (finančné služby); poisťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné záručné služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); organizovanie peňažných zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné riadenie; záložne; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; zdravotné poistenie; poistenie v námornej doprave; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); finančné analýzy; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení; prenájom kancelárskych priestorov; služby v oblasti vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); odhadovanie nákladov na opravy (finančné odhadovanie); záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; finančné záruky; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov; finančné odhady pri odpovediach na verejné súťaže; finančný výskum; nehnuteľnosti (služby); elektronický prenos kryptoaktív; stanovovanie kotácií na odhad nákladov; kolektívne financovanie projektov (crowdfunding); elektronické peňaženky (platobné služby); finančné prevody kryptoaktív; elektronický prevod finančných prostriedkov technológiou blockchain; vydávanie darčekových poukážok; mobilné bankovníctvo.
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie predstavení (manažérske služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); písanie textov*; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; tvorba videozáznamov na podujatiach; multimediálne knižnice; prenos obchodných znalostí a know-how (školenie); vydávanie osvedčení o vzdelaní, konkrétne poskytovanie skúšok v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania; výskum v oblasti vzdelávania; organizovanie zábavných podujatí; tvorba digitálnych nahrávok (podcastov); zábava; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; telesná výchova; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); premietanie kinematografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); nahrávacie štúdiá (služby); tábory na športové sústredenia; požičiavanie videokamier; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; titulkovanie; fotografovanie; fotografovanie pomocou dronu; tvorba videonahrávok pomocou dronov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.11, 27.05.13, 27.05.11, 29.01.03, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tyrkysová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Family Finance, s. r. o.; Na hore 1723/3, Košice-Dargovských hrdinov 
(740)  Zástupca (-ovia)  KubalaLegal s.r.o.; Rozvojová 2, Košice-Juh 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1666-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 22.08.2022 109,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1666-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 17.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.08.2022 Typ Doručené
POZ 1666-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku