Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1660-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233802 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1660-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 16, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky vo forme krémov, gélov a pleťových vôd, pleťové krémy a lotiony na vlasy, dezodoračné prípravky na osobnú potrebu, hygienické prípravky, čistiace a toaletné prípravky, prostriedky určené na starostlivosť, čistenie a zošľachťovanie vlasov.
05 - Výrobky lekárnické a hygienické na lekárske účely, najmä hygienické potreby na lekárstvo a na osobnú hygienu patriace do tejto triedy.
16 - Kozmetické papierové vreckovky parfumované aj neparfumované, papierové obrúsky a prestieranie, hygienické papierové výrobky.
32 - Minerálne vody, limonády, stolové vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MAGNESIA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 02/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.06.2020 06/2020 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1660-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1660-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.10.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.10.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.11.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 12.12.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.2011 Typ Odoslané
6 Sprievodný list 03.01.2012 Typ Doručené
6a Plná moc 03.01.2012 Typ Doručené
6b Výpoveď plnej moci 03.01.2012 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 11.01.2012 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 26.01.2012 Typ Odoslané
9 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 16.02.2012 Typ Platba
10 oznámenie o zápise zmeny 20.02.2012 Typ Odoslané
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 17.04.2012 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 12.06.2012 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 18.06.2012 Typ Doručené
14 pokyn na zverejnenie POZ 10.07.2012 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.12.2012 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.04.2020 Typ Doručené
16a Plná moc 23.04.2020 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2020 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.05.2020 Typ Doručené
19 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 24.06.2020 Typ Odoslané
20 Doplnenie materiálov 11.08.2020 Typ Doručené
20a Plná moc 11.08.2020 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 21.08.2020 Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.02.2021 Typ Doručené
23 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2021 Typ Doručené
24 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.10.2021 Typ Odoslané
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2021 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1660-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.02.2012 Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing. Slobodníková Alžbeta, JUDr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2020 Mattoni 1873 a.s. Karlovarské minerální vody, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 13.08.2020 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku