Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 166-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  196304 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.01.2020 
(210)  Číslo prihlášky  166-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.01.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.05.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2001 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola, bitúmen nie na izolačné účely; nekovové prenosné stavby; pomníky okrem kovových; najmä izolačné podkladové materiály (fólie) na skládky, nádrže a jazerá; podkladové materiály a fólie na steny a plochy; flexibilné vodonepriepustné bariérové materiály obsahujúce bentonitovú hlinu zachytenú vláknitými materiálmi; všetko na použitie ako podkladové materiály (fólie) na skládky, nádrže, jazerá a na použitie ako vodu neprepúšťajúce materiály na podklad stien a konkrétnych plôch. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VOLTEX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION; 2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, Illinois 60192; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.01.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.05.2001 05/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2001 11/2001 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.05.2010 05/2010 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.05.2010 05/2010 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.01.2020 01/2020 ND3M
 
POZ 166-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 166-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ - fax 26.01.2000 Typ Doručené
2 Prihláška OZ 28.01.2000 Typ Doručené
3 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
4 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie Typ Interné listy
5 Plná moc 07.04.2000 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.12.2000 Typ Odoslané
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.02.2001 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 20.02.2001 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie POZ 20.02.2001 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2001 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.08.2009 Typ Platba
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.08.2009 Typ Doručené
13 Plná moc 18.08.2009 Typ Doručené
14 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 24.08.2009 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.10.2009 Typ Doručené
16 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.12.2009 Typ Platba
17 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.12.2009 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.02.2010 Typ Doručené
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.02.2010 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2010 Typ Odoslané
21 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.05.2019 Typ Doručené
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.10.2019 Typ Doručené
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.10.2019 Typ Platba
24 Doplnenie materiálov 06.11.2019 Typ Doručené
24a Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 02.12.2019 Typ Odoslané
POZ 166-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.03.2010 AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku