Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1654-96
(111)  Číslo ochrannej známky  184754 
(151)  Dátum zápisu  15.03.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.06.2016 
(210)  Číslo prihlášky  1654-96 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.06.1996 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.06.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Vitamíny, minerálne prípravky a prídavky do stravy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Nature's Bounty 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S.A.; Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.; Vysoká 2/B, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.1998 12/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.06.1999 6/1999 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 01.06.2006 6/2006 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.07.2016 7/2016 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.07.2016 7/2016 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.04.2017 4/2017 TC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 1654-96
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.02.2006 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.05.2016 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2016 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.02.2017 7,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1654-96
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
Prihláška OZ 20.06.1996 Typ Doručené
Doklad 05.08.1996 Typ Doručené
výsledok rešerše 12.08.1998 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.08.1998 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.03.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.02.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.02.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.05.2016 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 18.05.2016 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2016 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.05.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.12.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.03.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.10.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 1654-96
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.06.2016 Nature's Bounty, Inc. Nature's Bounty, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.03.2017 Nature's Bounty (NY), Inc. Nature's Bounty, Inc.
3 Prevod majiteľa 28.10.2022 Société des Produits Nestlé S.A. Nature's Bounty (NY), Inc.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2022 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku