Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1654-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252029 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1654-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 11, 17, 19, 20 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Priemyselné a vodárenské ventily zo sivej liatiny, oceľoliatiny, zliatinových ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a pogumované (nie ako časti strojov); kovové priemyselné armatúry na potrubia na stlačený vzduch; spätné a škrtiace kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové kompenzátory (kovové spojovacie objímky na potrubia a rúry); kovové vodovodné ventily (nie časti strojov); kovové vodovodné potrubia; kovové kolená na potrubie; kovové obruče na rúry; kovové spojky na potrubia; kovové krúžky; kovové lejárske formy; kovové lamelové obloženie; kovové potrubia; kovové tlakové potrubia; kovové prípojky a odbočky pre potrubia; kovové rúry; kovové svorky na potrubia a rúry; kovové tesniace uzávery; kovové kolená ako ohyby potrubia; kovové vypúšťacie rúry; kovové odvodňovacie rúry; kovové drenážne rúry; kovové potrubia a rúry na zariadenia ústredného kúrenia; kovové ventily na rozvody teplej a studenej vody (nie ako časti strojov); kovové ventily na rozvody pary(nie ako časti strojov); špeciálne oceľové armatúry zo šedej liatiny, farebných kovov a zvarované na stlačený vzduch.
07 - Posúvače (stroje); stojany na ovládanie armatúr (stroje); plavákové ventily (časti strojov); klapky (časti strojov); spojky, spojenia, kĺby (časti motorov) ; lapače kalu (časti strojov); odvzdušňovacie a zavzdušňovacie ventily (časti strojov); montážne vložky (časti strojov); nasávacie koše (stroje); redukčné ventily (časti strojov); regulátory (časti strojov); valce strojov; ventily (časti strojov a motorov); vodovodné vykurovacie zariadenia (časti strojov); kovové ventily uzatváracie spätné, oceľové, kované a z nerezovej ocele, s elektrickým pohonom.
11 - Kohútiky a kohúty; príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; regulačno-bezpečnostné zariadenia na vodovodné potrubia a vodovodné zariadenia; regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia a plynové zariadenia; rúry ako časti sanitnej inštalácie; splachovacie zariadenia, splachovače; sprchy; inštalačný materiál na vane; regulačné ventily, vodovodné zariadenia; vodovody; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; zariadenia na zásobovanie vodou; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; radiátory ústredného kúrenia; termostatické ventily ako časti ústredného kúrenia; časti ústredného kúrenia zaradené do tejto triedy.
17 - Gumené záklopky; nekovové objímky na potrubia ; nekovové objímky na rúry; nekovové vystužovacie materiály na potrubia; nekovové spojky na potrubia; tesnenia na potrubia; tesniace obloženia; nekovové objímky na potrubia ; plastové drôty na spájkovanie ; spojovacie valčeky; gumové záklopky na rozvody teplej a studenej vody a na rozvod pary.
19 - Vodovodné ventily a ventily na rozvod pary (nekovové, nie plastové).
20 - Ventily s výnimkou kovových, nie ako časti strojov; výpustné ventily z plastov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SAM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovarm, a.s.; Dolná 1259/2, 907 01 Myjava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 1654-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1654-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.07.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 01.08.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 01.08.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.08.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 16.10.2019 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.10.2019 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 22.10.2019 Typ Interné listy
8 vyžiadanie doplatku 28.10.2019 Typ Odoslané
9 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 14.11.2019 Typ Odoslané
10 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 14.11.2019 Typ Odoslané
11 40 Doplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 08.11.2019 Typ Platba
12 pokyn na zverejnenie POZ 12.11.2019 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Typ Odoslané
POZ 1654-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku