Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1654-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  196858 
(151)  Dátum zápisu  15.10.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.06.2020 
(210)  Číslo prihlášky  1654-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.06.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.07.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Prípravky na ničenie škodcov a parazitov, najmä fungicídy, herbicídy, insekticídy a pesticídy na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, na trávniky dostihových dráh a okrasné trávniky, na okrasné kroviny, kríky a kvetiny, na domáce a priemyselné použitie, nie na humánne účely. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ROXAM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gowan Crop Protection Limited; Highlands House Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.07.2001 07/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2002 01/2002 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2002 12/2002 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.06.2009 06/2009 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.05.2010 05/2010 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.01.2013 01/2013 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.06.2017 06/2017 PC3M
8 Obnovené ochranné známky 03.03.2020 03/2020 ND3M
 
POZ 1654-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1654-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 07.06.2000 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 výsledok rešerše 20.03.2001 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 20.03.2001 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.10.2001 Typ Odoslané
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2002 Typ Doručené
6a Plná moc 24.05.2002 Typ Doručené
6b Doklad o prevode 24.05.2002 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2002 Typ Platba
8 pokyn na zápis prevodu 08.10.2002 Typ Interné listy
9 dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.03.2008 Typ Doručené
10a Plná moc 05.03.2008 Typ Doručené
11 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.03.2008 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2008 Typ Odoslané
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2009 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 08.04.2009 Typ Doručené
13b Plná moc 08.04.2009 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.04.2009 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2009 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.02.2010 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.02.2010 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2010 Typ Odoslané
19 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.10.2012 Typ Doručené
19a Doklad o prevode/prechode 30.10.2012 Typ Doručené
19b Plná moc 30.10.2012 Typ Doručené
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.11.2012 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.07.2016 Typ Platba
23 Žiadosť o zápis prevodu 22.07.2016 Typ Doručené
23a Doklad o prevode 22.07.2016 Typ Doručené
23b Plná moc 22.07.2016 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis prevodu 05.01.2017 Typ Doručené
25a Plná moc 05.01.2017 Typ Doručené
25b Doklad o prevode 05.01.2017 Typ Doručené
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.02.2017 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 17.05.2017 Typ Odoslané
28 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.10.2019 Typ Doručené
29 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.11.2019 Typ Doručené
30 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.11.2019 Typ Odoslané
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.12.2019 Typ Platba
32 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 04.12.2019 Typ Odoslané
33 Odpoveď na správu úradu 16.01.2020 Typ Doručené
33a Plná moc 16.01.2020 Typ Doručené
34 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.01.2020 Typ Doručené
35 dodatok k osvedčeniu OZ 29.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1654-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 11.10.2002 Dow AgroSciences LLC ROHM AND HAAS COMPANY
2 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2002 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.05.2008 Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
4 Prevod majiteľa 20.04.2009 Margarita Internacional Comércio e Serviços, Sociedade Unipessoal Limitada Dow AgroSciences LLC
5 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2009 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
6 Prevod majiteľa 28.11.2012 IT Technologies Services S.A. Margarita Internacional Comércio e Serviços, Sociedade Unipessoal Limitada
7 Zápis alebo zmena zástupcu 28.11.2012 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
8 Prevod majiteľa 15.08.2016 Gowan - Comércio Internacional e Serviços Lda IT Technologies Services S.A.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 15.08.2016 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.
10 Prevod majiteľa 21.04.2017 Gowan Crop Protection Limited Gowan - Comércio Internacional e Serviços Lda
11 Zápis alebo zmena zástupcu 21.04.2017 Tomeš Pavol, Ing. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
12 Zápis alebo zmena zástupcu 23.01.2020 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o. Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku